Regjeringen vil ha ny redningshelikopterbase i Tromsø

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland. Foto: Torbjørn Tandberg

Regjeringen la fredag frem en proposisjon til Stortinget med forslag om opprettelse av en ny sivil redningshelikopterbase i Tromsø. Det gleder organisasjonen Fiskebåt.

– Regjeringen har i de senere årene foretatt en betydelig styrking av redningshelikopterkapasiteten gjennom anskaffelsen av de 16 nye SAR Queen-helikoptrene som skal erstatte de gamle Sea King-helikoptrene. Med innfasingen av nye redningshelikoptre på basene i Bodø og på Banak, i tillegg til kystvakthelikoptre, vil den syvende basen i Troms gi en betydelig styrket helikopterkapasitet i nord, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Justis- og beredskapsdepartementet er i sluttfasen om valg av leverandør, og planen er at tildeling skal skje i neste uke.

Det legges til grunn at tjenesten på Tromsø-basen skal ha god kvalitet, med døgnkontinuerlig tilstedevakt og 15 minutters beredskap.

– Anbudskonkurransen viser at en felles leverandør og felles operert base for Tromsø og helikoptertjenesten for Sysselmannen, vil gi økonomiske og kvalitetsmessige fordeler. Det legges derfor opp til en slik løsning, med forbehold om Stortingets samtykke, heter det videre i meldingen.

Samlet ramme for den nye redningsbasen og felles operasjon med Sysselmannens helikoptertjeneste, skal ikke overstige 1.86 milliarder kroner for perioden fra 2022 til 2028.

Det tas sikte på idriftsetting av den nye basen i løpet av 2022.

For å sikre at beredskapen for politiet er ivaretatt i Nord-Norge, har politiet inngått en avtale med et privat selskap som sikrer politiet tilgang på helikopter som står på en times beredskap gjennom hele året. Avtalen trådte i kraft 1. mai 2020. Det kan bli aktuelt å overføre politikapasiteten til operatøren av den nye Tromsø-basen. Justis- og beredskapsdepartementet vil på et senere tidspunkt vurdere dette.

Glede hos Fiskebåt

Det at regjeringen vil etablere en ny helikopterbase i Tromsø, gleder organisasjonen Fiskebåt.

– Å få en base for redningshelikopter i Tromsø er svært viktig for beredskapen for fiskere og andre sjøfolk. Vi er derfor svært glade for at regjeringen nå har landet denne saken, sier avdelingsleder i Fiskebåt, Tor Are Vaskinn, i en pressemelding.

– Det har vært et hull i beredskapen mellom Banak og Bodø, så det er på høy tid at dette kommer på plass. Avstanden mellom de to basene i Nord-Norge er for stor, og en base i Tromsø vil korte ned tiden vesentlig fra alarmen går til et helikopter kan være på plass hos nødstedte i Troms, sier Vaskinn.

Fiskebåt har sammen med blant annet Fiskarlaget og Norges Sjømannsforbund støttet at basen bør legges til Troms, og har lagt redningsfaglige argumenter til grunn her.

– Vi har hele tiden vært opptatt av at basen må plasseres der den kan gjør mest nytte, både med hensyn til nærhet til de som skal reddes og nærhet til de ressurser som det kan bli bruk for i et redningsoppdrag. Ut fra slike vurderinger er en plassering i Tromsø riktig, sier Vaskinn.

Han viser til at det fra før finnes en rekke viktige rednings- beredskapsressurser i Tromsø, og mener dette vil gjøre redningsarbeidet mer effektivt.

Les også: Redningshelikopterbase i Tromsø – viktig for fiskerne