Endrer sjøpattedyrkontrollforskriften

Helse- og omsorgsdepartementet presiserer krav i sjøpattedyrkontrollforskriften og har fastsatt en endringsforskrift til forskriften.

Enkelte av kravene i forskriften i tilknytning til kjøttkontroll for hval har nylig vært prøvd i rettssystemet (dom avsagt i Hålogaland lagmannsrett i 2010), og funnet uklare.

Dette gjelder kravene om at tilsynsveterinær må være tilstede når hvalkjøttet losses og at lasteluken først skal åpnes når tilsynsveterinær er tilstede, samt at skipper har ansvaret for at dette foregår i henhold til forskriften. Endringene foretas kun for å presisere disse kravene i forskriften, opplyser Mattilsynet i en pressemelding.

I den nye forskriften er det tydeliggjort at:

  • Skipperen på fangstfartøy har ansvaret for at lossing av hvalkjøtt ikke begynner før tilsynsveterinær er til stede og har gitt tillatelse til dette
  • Skipperen på fangstfartøy har ved lossing av hvalkjøtt ansvaret for at lukene i lasterommet ikke åpnes før tilsynsveterinær er til stede og har gitt tillatelse til dette
  • Skipperen på fangstfartøy har ansvaret for at hvalkjøtt fra den samlede fangsten som skal omsettes, losses fra fartøyet for kontroll

Det gis en åpning for at tilsynsveterinær etter særskilt vurdering kan tillate lossing av hvalkjøtt på dekk eller i lasterom, samt åpning av lukene i lasterommet før vedkommende er fysisk til stede. Slik tillatelse skal gis skriftlig til mottaksstedet med kopi til skipperen på fangstfartøyet.

Hvalkjøttet skal i slike tilfelle ikke håndteres videre, men oppbevares på virksomhetens kjølelager inntil tilsynsveterinæren er tilstede og kjøttkontroll kan gjennomføres.