Mange havner er forurenset

Krabbe og blåskjell i 14 norske havner er sjekket for et utvalg miljøgifter.

Generelt ser det ut til at nivåene går noe ned, men tungmetaller og enkelte organiske miljøgifter er fortsatt et problem, melder Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Flere av Mattilsynets nåværende advarsler mot å spise sjømat er basert på eldre studier. Klif har fått Norconsult til oppdatere og utvide kunnskapen om miljøgifter i fjorder og havner.

Daglig kilde til forurensning

Industri og byliv har vært, og er fortsatt, den klart største forurensningskilden i havner og fjorder. Blant annet fordi fjordene er dype, med en grunn terskel lenger ute som reduserer utskiftningen av vannet i fjorden, har forurensningen hopet seg opp i sedimentene.

I slike områder er sjøbunn som virvles opp av båter eller vannstrømmer en daglig kilde til spredning av miljøgifter til fisk, skalldyr og skjell.

Må følge utviklingen

Undersøkelsen gir ikke noe fullstendig bilde av miljøstatus i de havnene hvor det er tatt prøver. Men den bekrefter hvor viktig det er å følge utviklingen, redusere utslippene og rydde opp forurenset sjøbunn.

Mattilsynet skal nå gå gjennom resultatene fra denne nye studien for å se om det er nødvendig med nye eller endrede advarsler i områdene.

Tungmetaller og PAH

Denne undersøkelsen peker spesielt på tungmetaller og polyaromatiske hydrokarboner (PAH) som det største problemet. Det er spesielt mye tungmetaller i Hammerfest og Karmsund, mens det er mest PAH i Honningsvåg, Karmsundet, Farsund og Lillesand.

Områdene som er undersøkt nå ble sist vurdert i 1999-2002, med unntak av Narvik og Karmsundet (2005). Alle områder som er undersøkt i 2010/2011 er fortsatt forurenset, men sammenlignet med tidligere prøver ser det ut til at det er mindre miljøgifter i de fleste områder.

I tillegg vet vi at PCB, TBT og dioksiner fremdeles er et problem langs kysten vår, påpeker Klif.

Mer om undersøkelsen

  • Havner som er undersøkt: Honningsvåg, Hammerfest, Svolvær, Narvik, Karmsundet, Stavanger, Sandnes, Egersund, Flekkefjord, Farsund, Lillesand, Tvedestrand, Kragerø, Tønsberg og Vrengen.
  • Undersøkelsen følger opp rapporten «Kostholdsråd i norske fjorder og havner», som pekte på hva som burde gjennomføres av nye undersøkelser.
  • Den nye rapporten skal brukes til både å oppdatere kostholdsrådene og supplere miljøovervåking i områder prioritert for opprydning av forurenset sjøbunn.