Endringer i næringsmiddelhygieneforskriften

Arkivfoto: Ferskfiskdisk i Tromsø med filet av laks og hvitfisk. Foto: Pjokken Eide / Norwegian Seafood Council

Mattilsynet har fastsatt forskrift om endring av næringsmiddelhygieneforskriften.

Endringen innebærer at kravene til sporbarhet for næringsmidler av animalsk opprinnelse konkretiseres nærmere, melder Mattilsynet.

Rettsakten, forordning (EU) nr. 931/2011, bygger på prinsippet om at næringsmidler av animalsk opprinnelse skal kunne spores ett steg tilbake og ett steg frem i matproduksjonskjeden, jf. artikkel 18 i matlovsforordningen (EF) nr. 178/2002.

Artikkel 18 beskriver hvilke «systemer» eller «prosedyrer» næringsmiddelforetakene skal råde over for å sikre sporbarheten, men artikkel 18 presiserer ikke hvilken type opplysninger næringsmiddelforetakene skal oppbevare for å sikre sporbarheten.

Kravene til sporbarhet har hittil vært nedfelt i en fellesveileder, men det har etter EU kommisjonens oppfatning ikke vært tilstrekkelig for å etterkomme tilfredsstillende sporbarhet i medlemslandene, opplyser Mattilsynet. Innholdet i fellesveilederen finner du i den ene lenken nedenfor.

Sporbarhetskravene, som nå er tatt inn i næringsmiddelhygieneforskriften, gjelder opplysninger om:

  • Produktbeskrivelse.
  • Kvantitet.
  • Navn og adresser til produsent og mottaker av næringsmidlene, eventuelt navn og adresse til andre avsendere og mottakere dersom næ ringsmidlene behandles av flere uavhengige aktører.
  • Identifikasjon av varepartier.
  • Dato for forsendelse.
     

Les mer
Forskrift om næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygieneforskriften) (Lovdata)
Fellesveilederen (pdf) (engelsk)