Miljøgifter kan påvirke hverandres giftighet

Ny doktorgrad: Liv Søfteland disputerer for ph.d.-graden ved UiB, med en avhandling som viser at giftigheten til dioksinforbindelser, i noen sammenhenger kan være underestimert.

Liv Søfteland disputerer fredag 18. juni for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen (UiB) med avhandlingen: «Application of primary cell cultures for the toxicological evaluation of contaminants in Atlantic salmon (Salmo salar L.) and Atlantic cod (Gadus morhua L.)», skriver UiB i en pressemelding.

Liv Søfteland. Foto: UiBLiv Søfteland. Foto: UiBFisk kan bli eksponert for blandinger av miljøgifter som kan påvirke hverandres giftighet. Akkumulering av miljøgifter som dioksiner, PCB og PBDE er en utfordring i henhold til mattrygghet fordi disse miljøgiftene er vist å kunne føre til en rekke toksiske effekter. På grunnlag av et sterkt press på de fornybare ressursene i havet, foreligger det et behov for å gå over til mer plantebasert fôr i fiskeoppdrett. Ved anvendelse av fôr basert på vegetabilsk olje (VO) reduseres andelen av miljøgifter som akkumuleres i fisk, men i stedet introduseres andre miljøgifter som pesticider. Primære levercellekulturer fra laks er benyttet til risikovurdering av miljøgifter, men en tilsvarende modell fra torsk har fram til nå ikke vært etablert.

Giftvirkninger på laks og torsk

Hovedfokuset til doktorgradsarbeidet, har vært å se på samvirkende effekter mellom miljøgifter i primære leverceller fra laks eksponert for blandinger av dioksin- og ikke-dioksin-liknende PCB-forbindelser og ulike PBDE-forbindelser. Videre hvordan anvendelse av VO i stedet for fiskeolje (FO) i fiskefôret påvirker toksikologiske responser i isolerte lakseleverceller eksponert for miljøgiften endosulfan samt etablering av primære levercellekulturer fra torsk til bruk i toksikologisk evaluering av miljøgifter.

Dette studiet viser at toksisk ekvivalent (TE)- verdiene, som blir benyttet til å risikovurdere dioksin-forbindelser, i noen sammenhenger kan underestimere giftigheten til forbindelser når de opptrer i blanding.

Anvendelse av VO i stedet for FO i fiskefôret, påvirket ulike geners basale utrykksnivå i endosulfan-eksponerte lakseleverceller. En metode for å isolere intakte leverceller fra torsk har blitt etablert, og disse cellene har et stort potensial for kommende toksikologiske undersøkelser av miljøgifter.

Personalia
Liv Søfteland kommer fra Verdal, Nord-Trøndelag og er utdannet Cand. scient. innenfor studieretningen toksikologi og cellebiologi ved Norges teknisk naturvitenskapelig universitet (NTNU). Doktorgradsarbeidet har blitt utført ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES).