Kraftig resultatfall i Grieg Seafood

Grieg Seafood ASA fikk i andre kvartal 2011 et resultat før skatt på -355,3 millioner kroner, mot 189,4 millioner kroner i andre kvartal 2010.

EBIT (driftsresultatet) etter verdijustering av biomasse, falt til -341,6 millioner kroner i andre kvartal 2011, fra 184,6 millioner kroner i andre kvartal 2010. Det fremgår av resultatrapporten for 2. kvartal 2011 som Grieg Seafood ASA la frem i dag.

Les også: Grieg Seafood kjøper egne aksjer 14.06.2011
Les også: Innsidekjøp i Grieg Seafood 17.05.2011

Hovedtrekk - 2. kvartal og 1. halvår 2011

Selskapet lister opp følgende hovedtrekk for 2. kvartal og 1. halvår 2011:

  • Hovedtrekk - andre kvartal 2011 og halvårsrapport 2011.
  • Et sterkt marked i årets første måneder, etterfulgt av kraftig prisnedgang.
  • Sterkt resultat i Norge i andre kvartal. Svakt resultat i Canada og Shetland preget av engangshendelser.
  • EBIT før biomassejusteringer ble 142,9 MNOK i andre kvartal 2011 (175,1 MNOK).
  • EBIT før biomassejusteringer ble 274,5 MNOK i første halvår 2011 (290,4 MNOK).
  • Slaktevolum i andre kvartal på 14 282 tonn, en økning på 4,3 prosent.
  • Kjøp av Erfjord Stamfisk AS i Norge og to lisenser på Shetland i første halvår 2011.
     

Les også: Grieg kjøper to lisenser på Shetland 26.04.2011
Les også: Grieg Seafood overtar Erfjord Stamfisk 24.01.2011

- Kraftig økning av tilbudet på EU-markedet 

Konsernets driftsresultat før biomassejusteringer ble 142,9 MNOK i andre kvartal 2011, sammenlignet med 175,1 MNOK i 2010.

- Begge de to norske regionene viser god inntjening og god driftsmessig utvikling. Resultatet i Canada er negativt påvirket av engangshendelser og sykdom på ferskvannssiden. Også resultatet på Shetland er sterkt preget av svak biologisk prestasjon på den generasjonen som er slaktet ut i kvartalet, skriver selskapets styre i regnskapsrapporten.

- Andre kvartal har vært preget av en endring i tilbudssiden, fra ingen tilbudsvekst til kraftig økning i tilbudet på EU-markedet i andre halvdel av kvartalet, konstateres det i rapporten.

Første del av kvartalet fortsatte meget sterkt med rekordhøye laksepriser. I andre halvdel av kvartalet falt prisene vesentlig til det laveste nivået på nærmere to år.

- Nedgangen i lakseprisene har vært tilbudsdrevet. Etter en lengre periode uten tilbudsvekst, økte tilbudet mot EU-markedet sterkt i andre halvdel av kvartalet. Dette skiftet i tilbudsveksten har medført sterkt fallende priser i siste halvdel av kvartalet, konstaterer selskapet.

- Den sterke tilbudsveksten var raskere og sterkere enn forventet og nye markedsutviklings-aktiviteter har ikke like raskt gitt tilsvarende etterspørselsvekst, heter det i rapporten.

I første halvår gikk driftsresultatet før biomassejusteringer ned fra 290,4 MNOK i 2010 til 274,5 MNOK i 2011.

Konsernets totale slaktevolum økte i andre kvartal med i overkant av 4 prosent til 14 282 tonn, mens slaktevolumet for hele første halvår ble redusert med 17,7 prosent til 26 161 tonn.

Konsernets EBIT før biomassejusteringer ble 10,01 NOK/kg (12,78 NOK/kg). Rogaland fikk et driftsresultat på 13,74 NOK/kg (13,22 NOK/kg), mens Finnmark fikk et driftsresultat på 13,08 NOK/kg (11,72 NOK/kg). Driftsresultatet på Shetland ble 2,14 NOK/kg (14,24 NOK/kg), mens i Canada ble resultatet 7,00 NOK/kg i 2011 sammenlignet med 14,37 NOK/kg i 2010. Det norske salgsselskapet, Ocean Quality, fikk et driftsresultat på totalt 2,9 MNOK (0,5 prosent). Alle tall er for Q2 2011 isolert sett.

Egenkapitalandelen var ved utgangen av andre kvartal 2011 på 45,3 prosent (45,3 prosent). Netto rentebærende gjeld var ved utgangen av andre kvartal 2011 på 1 135 MNOK (1 075 MNOK).

Forventer både tilbuds- og etterspørselsvekst fremover

Det sterke laksemarkedet fortsatte i begynnelsen av andre kvartal. Gjennom andre halvdel av kvartalet har lakseprisene sunket kraftig. Dette skyldes skiftet fra nullvekst til en tosifret relativ tilbudsvekst på EU-markedet.

Det forventes fortsatt tilbudsvekst på det globale laksemarkedet fremover. Dette skyldes både veksten som kommer i forbindelse med gjenoppbyggingen av produksjonen i Chile, men også økning i andre oppdrettsregioner. Det ventes også vekst fra Norge i andre halvår 2011, skriver styret i Grieg Seafood ASA i regnskapsrapporten.

- Den kraftige reduksjonen i lakseprisene har gitt økt lønnsomhet i distribusjonsleddene. Dette vil føre til økt nivå på markedsaktiviteter på laks. Det er grunn til å tro at dette vil føre til etterspørselsøkning i etablerte markeder, heter det videre.

- Til tross for både sterkere og tidligere prisfall enn forventet, er det ingenting som er endret i de fundamentale markeds- og tilbudsforholdene innen laks. En gjenoppbygging av produksjonen i Chile, har vært ventet å gi en høyere global tilbudsvekst enn vi har sett de siste årene. Den relativt største veksten må forventes å komme de første 1-2 årene. Samtidig er mulighetene til tilbudsvekst fra andre oppdrettsregioner begrenset. Kapasitetsutnyttelsen er høy i andre produksjonsregioner, og utsiktene til vesentlig kapasitetsøkning synes begrenset, konstateres det i rapporten.

Grieg Seafoods fokus har de siste årene vært på bedring av lønnsomhet gjennom bedret drift. Et større investeringsprogram innen smoltproduksjon er konsernets viktigste forbedringsinitiativ og er en investering som gir god avkastning også kun basert på kostnadsreduksjoner på eksternkjøp. Det forventes også at dette vil være en vesentlig bidragsyter til forbedret biologisk produksjon. Fokus på gjennomføringen av disse driftsmessige forbedringene vil fortsette, opplyser selskapet.

- Den strategien som er iverksatt med etableringen av et nytt salgsselskap, er et viktig element i å etablere prefererte kunderelasjoner og drive mer systematisk salgs- og markedsutvikling. Dette vil være enda viktigere i en tid med tilbudsvekst enn i en tid hvor det har vært klart tilbudsunderskudd, heter det i rapporten.

Forventer et slaktevolum på 63.500 tonn i 2011

Grieg Seafood forventer et slaktevolum i 2011 på 63 500 tonn. Dette er en reduksjon på 1 500 tonn i forhold til tidligere guiding. Reduksjonen er et resultat av den svake produksjonen på S0 2009 generasjonen på Shetland, samt en forskyvning på slakteplanen i Canada.

I Q3 2011 forventer Grieg Seafood å slakte 16 000 tonn, en økning på 10 prosent fra samme periode i 2010. I Q4 er forventet slaktevolum derfor 21 300 tonn, en økning på 19 prosent.

Slaktestopp i Norge i Q3 vil gi høyere faste kostnader per kg i tråd med tidligere år. Den underliggende uttakskosten i Canada vil øke noe på de fiskegrupper som skal slaktes i andre halvår. Dette skyldes produksjonsforhold som stammer fra 1H 2010. På den andre side er Q2-resultatet negativt påvirket av engangshendelser, først og fremst innen ferskvannsproduksjonen. Uttakskosten på Shetland forventes redusert vesentlig sammenlignet med Q2, opplyser selskapet.

Les mer
Regnskapsrapport og presentasjonsmateriale kan lastes ned her:
•  Kvartalsrapport Q2 2011 - Grieg Seafood ASA (pdf) (norsk)
•  Interim report Q2 2011 - Grieg Seafood ASA (pdf) (english)
•  Presentasjon Q2 2011 - Grieg Seafood ASA (pdf)