Ny NYTEK-forskrift fastsett

Del saken

Fiskeri- og kystministeren har etter høyring fastsett ny forskrift om krav til tekniske standard for flytande akvakulturanlegg.

Les også: Strengare krav til oppdrettsanlegg 21.01.2011

- Eg har i dag i dag fastsett ny forskrift om krav til teknisk standard for flytande akvakulturanlegg (NYTEK-forskrifta). Med denne nye forskrifta skjerpar vi regelverket kring teknisk utforming av flytande oppdrettsanlegg ytterlegare. Dette er eit viktig steg vidare i arbeidet med å redusere risikoen for at oppdrettslaks kan rømme, seier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Forskrifta skal sikre at dei tekniske krava i Norsk Standard 9415 om tekniske krav til flytande akvakulturanlegg blir kontrollerte og følgde opp.

Forslaget følgjer opp regjeringa sin «Strategi for ei miljømessig berekraftig
havbruksnæring», der eit av tiltaka er å skjerpe regelverket for tekniske krav og standardar.

Den nye forskrifta byggjer på den tidlegare gjeldande forskrifta, men den inneheld òg nokre nye element. Tidligare var einskilde delar av anlegga, som flåtar og fortøying, ikkje omfatta av krava i forskrifta. Dette er no retta opp, og det er mellom anna innført krav til produktsertifisering av fortøyingskomponentar og krav om ei fortøyingsanalyse for å sikre at fortøyinga er rett dimensjonert og lagt ut. Fortøyinga skal inspiserast etter utlegg. Det vert og stilt krav om anleggssertifikat for alle anlegg. Anleggsertifikatet skal sikre at anlegget som heilskap held forskriftas krav og ikkje berre dei einskilde komponentane.

Det er og innført strengare krav om uavhengigheita til organ som skal sertifisere og inspisere anlegga. Forskrifta trer i kraft med verknad frå og med den 1. januar 2012.

Les også: Foreslår øvre grense for antall fisk 03.07.2010
Les også: - Oppdretterne må forberede seg på uvær 26.01.2010

Fakta om fastsettelsen av NYTEK-forskrift (bokmål)

Den nye NYTEK-forskriften skal tre i kraft 1. januar 2012. Formålet med forskriften er å bidra til å forebygge rømming. NYTEK-regelverket skal sikre at tekniske krav som er nedfelt i NS 9415:2009 blir kontrollert og fulgt opp. Forslaget bygger på det eksisterende regelverket, men det inneholder også noen nye elementer. Erfaringene med det gjeldende regelverket har vært sentralt ved utformingen av det nye regelverket.

Generelt
For en del av bestemmelsene i forskriften, som krever investeringer og planlegging, er det lagt opp til en overgangsperiode på ett år fra forskriftens ikrafttredelsesdato (1.1.2013). Gjennom dagens forskrift er næringen allerede kjent med at dugelighetsbevis skal fases ut fra 2012, i tillegg til at nye hovedkomponenter skal være produktsertifisert. Det er likevel nytt at også fortøyninger skal være produktsertifisert.

For å sikre at det er tilstrekkelig med akkrediteringskompetanse, og mulig å skaffe sertifisert utstyr, er derfor en frist på ett år rimelig. Forslaget begrenser de akkrediterte organers spillerom, ved at nødvendige betingelser for å sertifisere spesifiseres i forskriften. Hvilke krav og betingelser som gjelder, klargjøres i forskriften. Dette sikrer uavhengighet mellom aktørene og øker forutberegnligheten for næringen. For å sikre innovasjon, er det likevel åpnet for at utstyr som ikke lar seg sertifisere etter NS 9415:2009, men som har samme sikkerhetsnivå, kan produktsertifiseres.

Oversikt over de viktigste endringene i forskriften

  • Flåte omfattes av forskriften dersom den har en slik nærhet eller forbindelse med anlegget at teknisk svikt eller havari kan føre til rømming.
  • Det innføres krav til produktsertifisering av fortøyning, mot kun et krav om at leverandør av fortøyningskomponenter er sertifisert i gjeldende forskrift. Det vil fortsatt være mulighet til å bruke flåter og flytekrager som var tatt i bruk før 2004 selv om disse ikke er produktsertifisert. Betingelsen er imidlertid at det utstedes et hovedkomponentbevis av akkreditert organ, og at komponentene brukes i et anlegg med anleggssertifikat. 
  • Det stilles krav om anleggssertifikat for alle nye flytende anlegg, og etter en overgangsperiode, også for eksisterende anlegg. Anleggssertifikatet er i praksis en oppgradering av dagens dugelighetsbevis, og skal utstedes etter inspeksjon på lokaliteten.
  • Det innføres et nytt krav om lokalitetsanalyse og fortøyningsanalyse før anlegget settes ut, og som må være foretatt av et akkreditert organ. Etter dagens forskrift stilles det ikke krav til kompetansen til den som foretar lokalitetsanalysen, og det er ikke krav om en fortøyningsanalyse. Disse analysene er av vesentlig betydning for videre arbeid på lokaliteten. Bedre analyser vil øke sikkerheten.
  • Reparasjon av not må skje av sertifisert verksted for å sikre at notas kvalitet ikke forringes ved reparasjon i forhold til det som ble lagt til grunn ved utstedelse av produktsertifikat. 
  • Leverandører skal ha system for å sikre sporbarhet og avvikshåndtering. Når leverandøren har eller burde ha kunnskap om avvik skal leverandører iverksette tiltak, herunder varsle mottakere av produktet og Fiskeridirektoratet.
  • Det stilles strengere krav til inspeksjonsorganenes uavhengighet. Det stilles krav om uavhengighet type A, som er en uavhengig tredjepart. 

(Kilde: Fiskeri- og kystdepartementet) 

Les mer
•  Forskrift om krav til teknisk standard for flytende akvakulturanlegg (NYTEK-forskriften) (Lovdata)