Svakere fra Lerøy Seafood

Lerøy Seafood Group fikk i 1. kvartal 2012 et resultat før skatt på 178,5 millioner kroner, mot 500,6 millioner kroner i 1. kvartal 2011.

Konsernet Lerøy Seafood Group ASA melder om et driftsresultat før verdijustering av biomasse på 103,2 millioner kroner i 1. kvartal 2012, mot tilsvarende 445,8 millioner kroner i første kvartal 2011. Verdien av biomassen ble i 1. kvartal oppskrevet med 88,9 millioner kroner.

Konsernet hadde i første kvartal 2012 en omsetning på 2.164 millioner kroner, noe som er en nedgang fra 2.225 millioner kroner i tilsvarende periode i 2011.

Resultat før skatt og verdijustering av biomasse ble i første kvartal 2012 på 89,4 millioner kroner, mot 458,0 millioner kroner i første kvartal 2011.

Lavere priser og nedlegging av slakteri

Nedlegging av slakteriet i Kristiansund koster selskapet 50 millioner kroner, og bidrar sammen med lavere laksepriser, til lavere driftsresultat.

– Nedgangen i driftsresultatet kommer som følge av vesentlig lavere prisoppnåelse for konsernets hovedprodukter, atlantisk laks og ørret, opplyser selskapet i regnskapsrapporten.

– I tillegg har konsernet bokført 50,0 millioner kroner i nedskrivninger og andre kostnader i forbindelse med nedleggingen av Lerøy Hydrotech sitt slakteri i Kristiansund, heter det videre.

Les også: SalMar og Lerøy skal samarbeide om slakting 23.02.2012
Les også: Slakteriet i Kristiansund kan bli nedlagt 24.01.2011

Lavere produksjonskostnader

Konsernets underliggende produksjonskostnader har som følge av svært god tilvekst, samt lavere innkjøpspriser på fôr, falt noe gjennom kvartalet. Den gode tilveksten har også resultert i et sesongmessig rekordhøyt slaktevolum.

I første kvartal 2012 har kontraktspriser ikke avveket vesentlig fra gjeldende spotpriser. Kontraktsdekningen var på 27 prosent. Nåværende kontraktsandel er lavere enn hva selskapet anser som normalt, men må sees i lys av den svake prisutviklingen man har sett gjennom de siste kvartalene, opplyser selskapet.

Norskott Havbruk

Det tilknyttede selskapet Norskott Havbruk (Skottland-baserte Scottish Sea Farms Ltd) har som følge av vesentlig lavere prisoppnåelse og høyere uttakskostnader, et vesentlig lavere resultat i kvartalet sammenlignet med samme periode i fjor. Inntekt fra tilknyttede selskaper før verdijustering av biomasse har derfor gått ned fra 29,0 millioner kroner i første kvartal år 2011 til 8,9 millioner kroner i første kvartal år 2012.

Nøkkeltall fra Lerøy Seafood Group

  • Høstet 36,3 tusen tonn sløyd vekt laks og ørret (1. kvartal 2011: 27,9).
  • Omsetning MNOK 2.164 (1. kvartal 2011: 2.225).
  • Driftsresultat før verdijustering av biomasse MNOK 103,2 (1. kvartal 2011: 445,8).
  • Driftsresultat per kg NOK 2,8 (1. kvartal 2011: 16,0).
  • Resultat før skatt og verdijustering av biomasse MNOK 89,4 (1. kvartal 2011: 458,0).
  • Bransjens spotpris for hel superior laks har gått ned med 34,6 prosent sammenlignet med første kvartal år 2011.
  • Netto rentebærende gjeld MNOK 1.679 (31.3.2011: 940).
  • Egenkapitalgrad 51,0 prosent.

Egenkapitalandel på 51 prosent

Resultatet i første kvartal i år tilsvarer et resultat før verdijustering av biomasse på 1,26 kroner per aksje mot tilsvarende 5,80 kroner per aksje i første kvartal 2011. Konsernet er solid med en regnskapsmessig egenkapital på 6.040 millioner kroner, noe som tilsvarer en egenkapitalandel på 51,0 prosent, opplyser selskapet.

Konsernets netto rentebærende gjeld ved utgangen av første kvartal i år var på 1.679 millioner kroner mot tilsvarende 940 millioner kroner per 31. mars 2011. I perioden er det blitt betalt ut utbytte på 546 millioner kroner, samt økt netto rentebærende gjeld med 110 millioner kroner i forbindelse med oppkjøpet og innkonsolideringen av Rode Beheer B.V.

Styret har foreslått for selskapets generalforsamling som avholdes 23. mai 2012 at utbyttet for 2011 settes til 7,0 kroner per aksje.

Aksjen noteres eksklusiv utbytte den 24. mai 2012.

Les også: Lerøy ny hovedeier i Rode Beheer 01.11.2011

– Forventer et betydelig lavere resultat

Det forventes en vesentlig vekst i det globale tilbudet av atlantisk laks det nærmeste året. Utviklingen i etterspørselen er likevel svært god, og lavere priser gir grunnlag for optimisme med hensyn til fortsatt positiv utvikling i etterspørselen. God etterspørsel og forventning om bedret produktivitet i konsernets produksjon, herunder bedret biologi, danner grunnlaget for styrets positive holdning til konsernets utvikling, heter det i rapporten fra selskapet.

– Styret forventer i dag et betydelig lavere resultat (før verdijustering av biomasse) i andre kvartal år 2012 enn det konsernet oppnådde i andre kvartal kvartal år 2011, og tilsvarende for året som helhet, opplyses det i rapporten.

Les mer
Regnskapsrapport og presentasjonsmateriale kan lastes ned her:
Kvartalsrapport Q1 2012 - Lerøy Seafood Group ASA (PDF)
Presentasjon Q1 2012 - Lerøy Seafood Group ASA (PDF)