Endrer forvaltningen av PD

Mattilsynet endrer forvaltningen av Pancreas disease (PD) nord for Hustadvika.

Mattilsynet har hatt en strategi for bekjempelse av PD (SAV3), med en naturlig grense ved Hustadvika. En ny type av sjukdommen (SAV2) er påvist i flere anlegg i Midt-Norge nord for Hustadvika, og skaper usikkerhet rundt bekjempingsmåten som hittil har vært destruksjon og tidlig slakting av fisk.

PD med infeksjon av virusvarianten SAV3 har ikke blitt påvist nord for Hustadvika etter 2009.

Mattilsynet og oppdrettsorganisasjonene har de siste ukene samarbeidet for å avklare om tidligere PD-strategi bør endres og eventuelt hvordan det videre arbeidet må legges opp for å sikre at sjukdommen i så liten grad som mulig gis mulighet for videre spredning nordover, samtidig som sjukdommens tapsomfang i Midt-Norge begrenses, melder Mattilsynet.

Les også: Forsker frem ny PD-vaksine 24.05.2012
Les også: Skal evaluere dagens PD-strategi 27.02.2012

Vil håndtere SAV2 og SAV3 som to epidemier 

Bransjeorganisasjonene og Mattilsynet vil i det videre arbeide bygge den videre strategien for PD-bekjempelse på følgende momenter:

  • SAV2 og SAV3 håndteres som to ulike epidemier og Hustadvika skal fortsatt være barriere for SAV3.
     
  • Det etableres et SAV2-kontrollområde mellom Hustadvika og Buholmsråsa (grensa mellom Sør- og Nord-Trøndelag) hvor det gjennomføres smittehindrende og sykdomsbekjempende tiltak.
     
  • Området mellom Hustadvika og Trondheimsfjorden etableres som en PD/SAV2-sone med svært sterke begrensninger på transport av fisk inn i og ut av sonen. I området mellom Trondheimsfjorden og Buholmråsa gjennomføres også sterke transportbegrensninger samtidig som det på sikt etableres oppdrettsfrie områder i sonegrensene for ytterligere å forebygge smitteoverføring. 
     

I en overgangs- og tilpassingsfase kan Mattilsynet i begrenset omfang gi godkjenning for transport av slaktefisk inn i SAV2-området. Det er signalisert en tydelig vilje fra næringen om at det raskt skal finnes løsninger for å redusere transportbehovet, opplyser Mattilsynet.

Det arbeides nå med utforming av en egen soneforskrift for SAV-2-området og med tiltak for en gjennomgang av oppdrettslokaliteter for å sikre en framtidig struktur uten transport av slaktefisk, settefisk eller andre serviceoppdrag på tvers av sonegrensene.

Videre arbeides det med utforming av et prøvetakingsregime for hele soneområdet, Nord-Trøndelag og sørlige deler av Nordland.