Ingen funn av medisinrester over grenseverdi i 2018

Laks til slakting. Foto: Mattilsynet

Overvåkingsprogrammet «Medisinrester i oppdrettsfisk» avdekket ingen funn av ulovlige legemidler eller rester av legemidler over grenseverdi i 2018.

Det fremgår av overvåkingsprogrammets årsrapport for 2018, som ble fremlagt av Mattilsynet i dag.

I 2018 ble 13.920 oppdrettsfisk undersøkt for forekomst av ulovlige og uønskede stoffer, som ledd i overvåkingsprogrammet «Medisinrester i oppdrettsfisk».

Prøvetaking og resultater

Prøvene ble undersøkt for å finne hvor mye det er av miljøgifter og rester av legemidler i oppdrettsfisken. De fleste prøvene var av laks (90 prosent), og ellers ble både regnbueørret, kveite, torsk, piggvar og røye undersøkt. Undersøkelsene ble utført av Havforskningsinstituttet.

Fisk i oppdrettsanlegg

Prøver som analyseres for ulovlige forbindelser, som stoffer med anabole effekter eller uautoriserte legemidler, kan bli tatt ut under alle livsstadier, og skal være representative for oppdrettsfisk under produksjon.

Resultat: Ingen funn av ulovlige stoff, ulovlige legemidler eller antibiotika.

Slaktefisk

Prøver som testes for godkjente veterinære legemidler og miljøgifter ble samlet inn på slakterier, og skal være representative for norsk oppdrettsfisk som er klar for markedet. 

Resultat: Rester av legemidler mot lakselus ble funnet i fire samleprøver. Alle prøvene var under grenseverdien (MRL). Andre veterinære legemidler, som antibiotika eller legemidler brukt mot interne parasitter ble ikke funnet.

Ingen av miljøgiftene hadde nivåer som var over EU sin maksimumsgrense der det er satt. Nivåene av miljøgifter har, etter flere års nedgang, vært stabile de siste årene.