Mattilsynet har ikke gode nok systemer og rutiner

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Mattilsynet ikke har gode nok systemer og rutiner for planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn. 

Det viser den uavhengige granskingen av Mattilsynets tilsynsvirksomhet, som revisjons- og rådgivingsselskapet KPMG nå har ferdigstilt i en rapport.

Rapporten er et svar på Stortingets bestilling fra juni 2019, om å gjennomføre en uavhengig gransking av Mattilsynets tilsynsvirksomhet på henholdsvis landbruks- og fiskeriområdene. Det er Landbruks- og matdepartementet som har det administrative ansvaret for Mattilsynet.

– Dette er alvorlige funn som må følges opp, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) i en pressemelding.

– Rapporten avdekker forhold som har vært diskusjonstema, også i blå sektor. Det er viktig at vi kommer raskt i gang med å følge opp rapporten, og at vi kommer frem til gode løsninger for næringen og for Mattilsynet. Jeg har stor tro på at den nye direktøren i Mattilsynet vil gripe fatt i problemstillingene, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik (FrP) i en egen pressemelding.

Flere utfordringer

KPMG har undersøkt om Mattilsynet har et godt nok system og rutiner for planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn, og hvordan forvaltningskvaliteten i Mattilsynets organisering og styring av tilsynsarbeidet er. Rapporten er tydelig på at Mattilsynet har flere utfordringer med styring, organisering og forvaltningspraksis i tilsynsvirksomheten. KPMG peker også på konkrete forbedringspunkter med forslag til tiltak.

Bollestad vil med det første ha en samtale med den nye administrerende direktøren i Mattilsynet, Ingunn Midttun Godal, om hvordan tilbakemeldingene i rapporten kan følges opp på best mulig måte.

– Dette er forhold som må tas alvorlig, og jeg har derfor innkalt til et møte med Mattilsynets nye administrerende direktør denne uka, for å drøfte oppfølging av rapporten, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

– Jeg vil ha en tett dialog med Mattilsynet fremover for å forsikre meg om at Mattilsynet tar tak i de utfordringene som fremgår av rapporten, og jeg forventer at de kommer med en konkret plan for gjennomføring av tiltak, sier Olaug Bollestad.

Også Mattilsynet har i ettermiddag uttalt seg om rapporten. Tilsynet erkjenner at funnene i granskningsrapporten er svært alvorlige.

Les også: - Funnene i rapporten er svært alvorlige 10.12.2019

Den fullstendige rapporten kan du laste ned her:
• Uavhengig gransking av Mattilsynet - Rapport fra KPMG

Fakta om granskingen av Mattilsynet

Dette ble gransket

Granskingen skulle svare på to hovedspørsmål:

  • Har Mattilsynet et godt nok system og rutiner for planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn, og følges rutinene?
  • I hvilken grad legger Mattilsynets organisering og styring av tilsynsarbeidet til rette for god forvaltningskvalitet?


KPMGs mandat var derfor å ta stilling til Mattilsynets rutiner for planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn, og om organiseringen og styringen av tilsynene legger til rette for god forvaltningskvalitet. Forvaltningskvalitet er et spørsmål om kvaliteten i måten Mattilsynet løser sitt samfunnsoppdrag.

Som del av mandatet, gir KPMG også anbefalinger om hvordan Mattilsynet kan styrke sine systemer og rutiner for tilsyn.

Slik ble granskingen gjennomført

Granskingen ble utført i perioden 16. september til 10. desember 2019. Den er basert på et bredt datagrunnlag som inkluderer dokumentgjennomgang av styringsdokumenter, tidligere evalueringer og revisjoner med videre. KPMG har gjennomført semistrukturerte intervjuer med ledere og inspektører ved hovedkontoret og i alle regionene i Mattilsynet, samt samtaler med andre næringsaktører utenfor Mattilsynet.

Det er gjennomført en saksgjennomgang av 95 vedtak uten forhåndsvarsel, og en spørreundersøkelse med svar fra 905 ansatte i Mattilsynet. Granskingen bygger videre på svar på spørsmålslister til næringsorganisasjoner, som igjen har innhentet svar fra sine medlemmer. Det er også gjennomført fokusgruppediskusjoner med seks næringsorganisasjoner.

KPMG fikk stor pågang fra interesserte, som ønsket å fremme sitt syn i forbindelse med granskingen. Det ble derfor opprettet en egen e-postadresse for dette formålet. KPMG mottok og har gjennomgått ca. 85 innspill fra næringen, interesseorganisasjoner og privatpersoner via denne kanalen.

Kilde: KPMG