– Tar ikke høyde for bestandsreduksjon

Fiskebåtredernes Forbund ber Havforskningsinstituttet vurdere endringene i forvaltningsregelen for nordøst-arktisk torsk i et føre var perspektiv.

Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt) kritiserer endringen som den norsk-russiske fiskerikommisjonen gjorde i forvaltningsregelen for nordøst-arktisk torsk, og mener at forslaget som forbundet fremsatte i august i år, er mer bærekraftig for bestanden. Forbundet ønsker nå en nærmere vurdering av forvaltningsregelen.

Les også: Foreslår ny forvaltningsregel for torsk 10.08.2009

– Tar ikke høyde for bestandsreduksjon

Bakgrunnen er at forbundet mener den nye regelen ikke tar nok høyde for behovet for større kvotereduksjoner i tilfelle av kraftig nedgang i bestanden. Fiskebåt har nå tatt saken opp i et brev til Havforskningsinstituttet.

– I den nye forvaltningsregelen er det kun tatt høyde for at kvotene skal kunne økes mer i situasjoner med sterk vekst eller oppskrivinger av bestanden, mens det ikke er åpnet opp for større kvotereduksjoner ved en kraftig reduksjon eller nedskriving av bestanden, med mindre gytebestanden er forventet til å falle under Bpa, konstaterer forbundet i brevet.

Forbundet ser det som viktig at det også blir tatt høyde for mulige bestandsreduksjoner.

– Forbundet mener at det er minst like viktig at kvotereduksjoner kan skje i takt med reduksjoner i bestanden, som det er at kvotene øker i takt med vekst i bestandene, uttaler Fiskebåtredernes Forbund.

Les også: Enighet om fiskeriavtale for 2010 09.10.2009

– Mer bærekraftig

Fiskebåtredernes Forbund viser i brevet til at Norge og Russland i kvoteforhandlingene for 2010, ble enige en endring av forvaltningsregelen, som i resultat gav en økning i totalkvoten med ca 16 prosent.

Denne endringen ble vesentlig annerledes enn forslaget fra Fiskebåtredernes Forbund. Fiskebåt har fremsatt forslag om å endre forvaltningsregelen, slik at tillatt årlig endring i kvotene ble endret fra 10 prosent til 20 prosent, både for økning og reduksjon.

– Etter det forbundet forstår, ble endringen delvis initiert av representanter fra Havforskningsinstituttet, skriver forbundet som bakrunn for henvendelsen til Havforskingsinstituttet.

Fiskebåtredernes Forbund er fortsatt av den oppfatning at forbundets forslag er mer bærekraftig for bestanden av nordøst-arktisk torsk enn det som ble vedtatt i kommisjonen. Forbundet presiserer i brevet at forslaget om å øke ”tillatt” kvoteendring fra 10 prosent til 20 prosent, var motivert av et ønske om å bringe kvoteutviklingen mer i samsvar med dynamikken i bestanden.

Med bakgrunn i at Havforskningsinstituttet medvirket til endringen av forvaltningsregelen, ber Fiskebåt nå om Havforskningsinstituttets vurdering av om endringen som er gjort i forvaltningsregelen, er bedre enn forslaget fra Fiskebåtredernes Forbund, vurdert i et føre-var-perspektiv for bestanden av nordøst arktisk torsk.

– Lite presise

Fiskebåt kommenterer også protokollen fra forhandlingene mellom Norge og Russland, hvor endringen i forvaltningsregelen er nevnt, og gir et lite spark til forhandlingspartenes selvskryt. For mens partene fremhever at forvaltningsregelen konsekvent er lagt til grunn ved fastsettelse av kvotene, så påpeker forbundet at torskebestanden er overfisket over flere år.

I protokollen heter det at:

”Partene konstaterte at bestanden av norsk-arktisk torsk har vokst kraftig de siste årene. En medvirkende årsak til dette er at en konsekvent har lagt til grunn forvaltningsregelen ved fastsettelse av totalkvoten.

Basic Document Working Group konstaterte i sin rapport til den 37. sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon at den anvendte forvaltningsregelen bidrar til å holde langsiktig fangst nær den maksimale.

Partene drøftet muligheten for å forbedre forvaltningsregelen slik at den kan brukes i perioder med sterk vekst eller oppskrivinger av bestanden, og var enige om at det er behov for å fastsette et kriterium som tilsier at fiskedødeligheten (F) ikke skal være lavere enn 0,30. I forbindelse med dette fastsettes TAC for 2010 til 607.000 tonn.

Partene legger til grunn at en slik justert forvaltningsregel er biologisk forsvarlig, og besluttet å be Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) bekrefte at dette er i tråd med føre-var-prinsippet, slik at rådet i fremtiden skal gis i samsvar med den reviderte forvaltningsregelen (se Vedlegg 14).”
---

– Fiskebåtredernes Forbund konstaterer at med et overfiske av torskebestanden i flere år, og gjennom avviket fra forvaltningsregelen i fjor, så er partene forholdsvis lite presise når de beskriver årsaken til at bestanden av nordøst arktisk torsk har vokst kraftig de siste årene, kommenterer Fiskebåtredernes Forbund noe sarkastisk i brevet.