Elektronisk rapportering fra 12. juli

Fra 12. juli vil det være obligatorisk for norske fartøy over 24 meter å rapportere elektronisk ved fiske i EU-sonen.

Samtidig åpnes det for at norske fartøy etter påmelding kan påbegynne elektronisk rapportering i norske farvann, melder Fiskeridirektoratet.

Les også: Informerer om elektronisk rapportering 02.03.2010

Les også: Nye krav om fangstdagbok og sporing 08.01.2010

ERS i EU farvann

Norske fartøy på eller over 24 meter største lengde skal fra og med 12. juli 2010 benytte elektronisk rapportering (ERS) ved fiske i EU-sonen. Fartøy under 24 meter kan fra samme dato på frivillig basis rapportere elektronisk ved fiske i EU-sonen. Fartøy som påbegynner elektronisk rapportering i EU-sonen må fra samme dato rapportere elektronisk i norske farvann. Det vil si at fartøyets rapportering oppfyller kravene i J-43-2010.

Fartøy som er i fiske i EU-sonen på dette tidspunkt og som ikke kan rapportere i henhold til J-43-2010, pålegges å sende den ukentlige CAT rapporten daglig. Det er ikke tillatt å påbegynne en ny tur i EU-sonen uten at fartøyet er i stand til å rapportere elektronisk. Det vil si oppfylle kravene i J-43-2010 og avtalen mellom Norge og EU.

Norske fartøy som påbegynner elektronisk rapportering i EU-sonen etter 12. juli, må i tillegg føre papirfangstdagbok i en kortere overgangsperiode. Fiskeridirektoratet vil informere om dato for utfasing av papirfangstdagboken.

Fiskeridirektoratet minner samtidig om at fartøy på eller over 15 meter største lengde er pålagt obligatorisk elektronisk rapportering ved fiske i EU-sonen fra og med 1. januar 2011.

Fiskeridirektoratet understreker at det er fartøyets eget ansvar å forsikre seg om at det er i stand til oppfylle rapporteringsforpliktelsene ved fiske i andre lands farvann og i internasjonalt farvann.

ERS i norske farvann

Frivillig fra 12. juli
Fiskeridirektoratet ønsker samtidig å åpne for at norske fiske- og fangstfartøy på frivillig basis etter påmelding kan påbegynne elektronisk rapportering (ERS) ved fiske i norske farvann fra og med 12. juli 2010. Det vil si at rapporteringen oppfyller kravene i J-43-2010.

Fra den dato fartøyet er registrert påmeldt, fritas fartøyet fra plikten til å føre papirfangstdagbok, jamfør forskrift av 26. juli 1993 om oppgaveplikt for fiske- og fangstfartøy, opplyser Fiskeridirektoratet.

Obligatorisk for fartøy over 21 og 15 meter eller større fra henholdsvis 1. oktober og 1. januar
Fiskeridirektoratet minner samtidig om at alle norske fartøy på eller over 21 meter største lengde vil være pålagt å rapportere elektronisk fra og med 1. oktober 2010, samt at fartøy på eller over 15 meter største lengde pålegges samme rapporteringsplikt fra og med 1. januar 2011, jamfør J-43-2010.

Påmelding

Fiskeridirektoratet ber om at fartøy som er pålagt eller på frivillig basis går over på elektronisk rapportering, melder seg på til Fiskeridirektoratet.

Påmelding sendes til Fiskeridirektoratet per e-post og merkes med «Påmelding ERS 2010». I påmeldingen skal kontaktinformasjon til fartøyet angis (fartøyets navn, radiokallesignal, registreringsmerke, telefon og e-post om bord i fartøyet), samt hvilken programvare (navn og versjon av programmet) som skal benyttes i rapporteringen.

Fiskeridirektoratet understreker at når programvare er ferdiginstallert, skal fartøyet sende to testmeldinger og kontrollere at testmeldingene er mottatt, jamfør § 4 og § 5 i forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy.

Les også: Posisjonsrapportering fra 1. juli 2010 22.06.2010