Foreslår lovfestet rett til fiske i nord

Fiskeri- og kystministeren og Sametingsrådet gjennomførte den 9 . mai konsultasjoner om oppfølgingen av Kystfiskeutvalget for Finnmark, og oppnådde enighet om forslagene til tiltak.

– Vi har i dag gjennomført et konstruktivt møte der vi har kommet til enighet om forslagene til tiltak som nå ligger på bordet. Vi er også enige om at vi har en noe ulik forståelse av hvor langt de folkerettslige forpliktelsene strekker seg i fiskerispørsmål, uttalte fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding etter møtet.

– Staten er forpliktet til å konsultere særskilt i saker som er av større betydning for samiske forhold og interesser, og jeg har i denne saken hatt et ønske om å komme til størst mulig enighet med Sametinget, sier Berg-Hansen.

Den videre prosess er at regjeringen vil legge fram saken for Stortinget når Sametinget har fullført sin behandling av saken. Sametingets synspunkter til de folkerettslige spørsmålene vil bli synliggjort i særskilte merknader i det dokumentet regjeringa kommer til å legge fram for Stortinget.

Foreslår lovfestet rett til fiske av torsk, hyse og sei

Forslagene til tiltak er i hovedsak at det lovfestes en rett til å fiske torsk, hyse og sei med konvensjonelle redskap i åpen gruppe for alle som bor i Finnmark, Nord-Troms og øvrige kommuner i Troms og Nordland som er omfattet av virkeområdet til Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning, med unntak av deler av Tromsø kommune, forutsatt at man har et merkeregistrert fartøy under 11 meter og er registrert i fiskermanntallet.

Havressursloven får videre en ny bestemmelse om at det skal legges vekt på samisk bruk og dens betydning for samiske lokalsamfunn ved tildeling av kvoter. Det settes av en tilleggskvote på 3000 tonn til åpen gruppe i virkeområdet.

Videre er det foreslått å opprette en fjordfiskenemnd for Finnmark, Troms og Nordland som vil kunne bli en viktig rådgiver for nasjonale myndigheter. Det skal arbeides videre med en rammeavtale mellom Fiskeri- og kystdepartementet og Sametinget om konsultasjoner. Fjordfiskenemndas arbeidsområder, samt hvilken betydning uttalelser fra nemnda skal ha, vil bli vurdert i dette arbeidet, opplyses det i meldingen.

For å legge til rette for at fiskere får utnyttet lokale ressurser, er det foreslått å innføre et forbud mot fiske innenfor fjordlinjene for fartøy over 15 meter, men med muligheter for å gjøre unntak.

Til sist er det foreslått at krav om anerkjennelse av rett til fiskeplasser som i dag kan framsettes for domstolene, nå skal kunne framsettes for Finnmarkskommisjonen. Om dette er aktuelt for områdene utenfor Finnmark vil måtte vurderes i forbindelse med oppfølgingen av Samerettsutvalget II, opplyses det i meldingen fra Fiskeri og kysdepartementet.

Relaterte artikler
Endrer bifangstordningen 05.11.2010
– Bifangstordningen skal styrkes 23.08.2010
– Sjøsamiske interesser er tatt hensyn til 06.04.2010