ICES foreslår økt kvote for nordsjøsild

Til tross for at nordsjøsilda har hatt ni år med dårlig rekruttering, er gytebestanden i god form.

ICES sin kvoteanbefaling er på 230 000 tonn, noe som er 30 000 tonn over fjorårets kvote, melder Havforskningsinstituttet.

Les også: Kvoteråd pelagiske fiskerier 2010 14.10.2009

– De siste årene har fiskedødeligheten blitt betydelig redusert. Gytebestanden er nå på 1,3 mill tonn, som er over det kritiske nivået, sier forsker Else Torstensen fra Havforskingsinstituttet.

Kvoterådet for 2012 tilsvarer en økning på 15 prosent fra i fjor. I tillegg kommer anbefalt kvote til bifangst i EU flåten på 18 000 tonn.

Les også: Litt bedre for fisken i Nordsjøen 26.06.2010

Nordsjøsilda finnes i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat. Fiskeriet foregår med ringnotfartøy og trålere, men det skjer også en del bifangst av nordsjøsild i industrifisket.

I 2010 fisket norske fiskere nordsjøsild for 225 millioner kroner. I snitt har norske fangster ligget i underkant av 120 000 tonn de siste 40 årene. I toppåret 1965 ble det fisket 605 000 tonn, mens landingene var nede i 2 200 tonn i 1980.

I fjor ble det avtalt en totalkvote for Nordsjøen på 200 000 tonn, av dette ble det gitt en egen bifangstkvote på 16 539 tonn til EU-flåten. Den norske kvoten utgjorde 58 000 tonn.

I år blir nordsjøsilda for første gang vurdert sammen med de baltiske bestandene av sild.

ICES anbefalinger for Nordsjøbestandene av hvitting, torsk, hyse og sei kommer 8. juni.

Les også: Første kvoteråd i juni 24.05.2011