Resultatfall i Austevoll Seafood

Austevoll Seafood oppnådde i tredje kvartal 2011 et resultat før skatt på 47,9 millioner kroner, mot 533,2 millioner kroner i tredje kvartal 2010.

Konsernet hadde driftsinntekter på MNOK 2 951 i 3. kvartalet 2011 (Q3 2010 MNOK 3 329). EBITDA før verdijustering av biomasse i tredje kvartal var MNOK 400 (Q3 2010 MNOK 706). Det fremgår av resultatrapporten for 3. kvartal 2011 som Austevoll Seafood ASA la frem i dag.

Resultatet for 3. kvartal 2011 tynges blant annet av at verdien av biomassen (levende fisk) hos datterselskapet Lerøy Seafood Group ASA nedskrives med 143,1 millioner kroner, som følge av fallende markedspriser.

Les også: Resultatfall i Lerøy Seafood 08.11.2011

Prisfall på laks og fiskemel

– Prisoppnåelse på atlantisk laks og ørret har i tredje kvartal 2011 vært lavere enn samme kvartal i 2010, og prisene har vært fallende gjennom kvartalet. Som forventet korrigerte fiskemelsprisene ned i tredje kvartal og prisene har vært lavere enn samme kvartal 2010, skriver selskapet i rapporten.

EBIT før verdijustering av biomasse i kvartalet var MNOK 270 (Q3 2010 MNOK 572). Verdijustering av biomasse i henhold til IFRS beløper seg til minus MNOK 143, tilsvarende IFRS biomassejustering for samme kvartal i 2010 var minus MNOK 30. Den negative IFRS-justeringen i tredje kvartal 2011 skyldes lavere lakse- og ørretpriser per 30. september 2011 sammenlignet med lakse- og ørretprisene 30. juni 2011. EBIT etter verdijustering av biomasse i kvartalet var MNOK 127 (Q3 2010 MNOK 542).

Inntekt fra tilknyttet virksomhet var i tredje kvartal MNOK - 17,5 (Q3 2010 MNOK 38,5). Nedgangen i resultat i forhold til samme kvartal i 2010 skyldes i hovedsak lavere volum og negativ IFRS justering fra tilknyttede selskap innenfor oppdrett. Konsernets netto rentekostnader utgjorde i tredje kvartal 2011 MNOK -48 (Q3 2010 MNOK -47).

Resultat før skatt og biomassejustering er i tredje kvartal MNOK 191, resultat før skatt og biomassejustering i samme kvartal 2010 var MNOK 563.

Les også: Flagger nedsalg i Austevoll Seafood13.10.2011
Les også: Kjøper seg opp i Br Birkeland 03.10.2011

Markedsforhold og utsiktene fremover

Fiskemel og -olje
Neste fiskerisesong i Peru starter opp 23. november og kvoten er satt til 2,5 millioner tonn. En stor andel av den forventede peruanske produksjonen i neste sesong er allerede forhåndssolgt. Den fastsatte kvoten for andre sesong ble noe høyere enn aktørene sin forventning.

– Det forventes stabile priser på fiskeolje underbygget av god etterspørsel fra de tradisjonelle markedene og den voksende omega-3 bransjen, skriver selskapet i regnskapsrapporten.

Konsum
Styret forventer god etterspørsel etter konsernets konsumprodukter.

– For virksomheten i Europa ser vi at markedene for pelagisk fisk har holdt seg sterke siden årsskiftet med vedvarende stigende priser på sild og makrell. I Sør-Amerika forventes god etterspørsel i hjemmemarkedet og i eksportmarkedene, med stabilt gode priser fremover, heter det i rapporten.

Produksjon, salg og distribusjon laks og ørret
Prisen på atlantisk laks har gått vesentlig ned i tredje kvartal 2011 fra det som regnes å være ekstraordinære høye nivåer. Prisnedgangen forklares med en større vekst i det globale tilbudet enn hva vi har sett de to siste årene.

– Tilsvarende forventer vi en fortsatt god utvikling i den globale etterspørselen etter atlantisk laks. Forannevnte, sammenholdt med forventning om bedret produktivitet i virksomhetsområdets produksjon, herunder bedret biologi, danner grunnlaget for vår positive holdning til virksomhetsområdet, fremholdes det i rapporten.

Konsernet
Utvikling av varige verdier krever tålmodighet og evne til å være langsiktig. Konsernet er solid, har vist en god utvikling og er i dag godt posisjonert i flere deler av verdens sjømatnæring, og skal over tid vokse og utvikle seg videre innenfor de områdene konsernet er etablert.

– Hensyntatt rådende rammebetingelser er styret i det alt vesentlige tilfreds med konsernets resultat for tredje kvartal. Konsernets gode posisjon i verdens sjømatnæring danner grunnlag for en positiv holdning til konsernets utvikling fremover, skriver styret i rapporten.