Advarer mot oljeboring nær kysten

Oljeutslipp nær kysten kan få store konsekvenser for sjøfugl, mener Direktoratet for naturforvaltning.

Derfor anbefaler Direktoratet for naturforvaltning (DN) at myndighetene ikke gir tillatelser til oljeleting i de mest sårbare områdene nærmest norskekysten.

Det skriver DN i en høringsuttalelse til Olje- og energidepartementet. Uttalelsen kommer i forbindelse med et forslag om å utvide TFO-områdene i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen.

TFO-ordningen (tildeling av forhåndsdefinerte områder) innebærer at oljeselskapene kan søke om nye letetillatelser i områder som petroleumsmyndighetende identifiserer som modne deler av kontinentalsokkelen. Dette kan være områder som er petroleumsfaglig godt kartlagt eller ligger nær eksisterende infrastruktur som plattformer eller rørledninger. Utvides TFO-områdene kan de ikke innskrenkes.

– Mer aktivitet, økt risiko

– Vi er bekymret for hvilke konsekvenser eventuelle oljeutslipp i kystnære og sårbare områder vil ha for miljøet, og spesielt for de viktige forekomstene av sjøfugl langs kysten, direktør Janne Sollie i DN i en pressemelding.

– Det er ikke gitt at mer kystnær aktivitet vil gjøre det mer sannsynlig at uhell skjer. Men vi kan anta at et eventuelt utslipp i slike områder fører til at konsekvensen blir verre for miljøet enn om det skjer andre steder, sier Sollie.

Aktivitet nær kysten fører til at oljen driver til land i løpet av kort tid. DN-direktøren frykter at det vil være vanskelig for hav- og kystgående beredskap å hindre at oljen når kysten, hvis uhellet først er ute. Risikoen for miljøet endrer seg gradvis etter hvert som petroleumsaktiviteten flytter seg nærmere land og inn i områder som er vurdert som særlig sårbare og verdifulle.

Vil skåne beltet utenfor Finnmark

I et belte på 35-50 kilometer nær Finnmarkskysten anbefaler DN at lisenser ikke tildeles. Årsaken er de alvorlige konsekvensene eventuelle oljeutslipp i kystnære områder vil ha for de mange artene av sjøfugl som lever der. Situasjonen er allerede vanskelig for flere bestander i Barentshavet, mener DN.

– Områdene utgjør noen av de viktigste sjøfuglområdene langs fastlandskysten. Flere fuglefjell ligger i nærheten, med store forekomster av sjøfugl som er svært sårbare for olje. Problemet er størst for de mest tallrike artene som hekker i fuglefjell og beiter i åpent hav, sier Sollie.

Les også: Setter søkelys på truet sjøfugl 14.11.2011
Les også: Barentshavet er reint og rikt 03.10.2011

Viktige verdier i Lofoten

I Norskehavet anbefaler DN at myndighetene er varsomme med å tildele lisenser i blokker som grenser inn mot feltet Nordland VI. Eventuelle oljeutslipp her kan få konsekvenser for viktige miljøverdier i Lofoten-områder og videre nordover. På Helgelandskysten mangler man erfaringsgrunnlag for å vurdere miljørisiko og beredskap, fremholder DN.

– Kan berøre fuglefjell

I Nordsjøen fraråder DN utlysning av de to foreslåtte kystnære blokkene. Avstanden til land er kort, og blokkene ligger rett utenfor et av de viktigste områdene for sjøfugl i regionen. Hele kyststrekningen fra og med Utvær/Indrevær i Ytre Sula til Stadlandet, og videre fuglefjellene på Runde ligger innenfor områdene som vil kunne berøres av et eventuelt utslipp fra blokkene.

– Vi stiller oss kritiske til om det vil være mulig å etablere en effektiv oljevernberedskap for å beskytte disse miljøverdiene, om det ved et uhell slipper ut olje fra disse blokkene, sier Sollie.

DN anbefaler også at det ikke blir tildelt nye lisenser i de områdene som er særlig verdifulle for tobis, før mulige konsekvenser og risiko som petroleumsaktivitet fører med seg er vurdert nærmere. Tobis er en fisk som er svært følsom for påvirkning og for endringer i leveområdene sine.

Les også: La frem handlingsplan mot mink 10.6.2011
Les også: Havsil er viktig for livet i Nordsjøen 06.04.2011