For mye kadmium i krabbe fra Salten

Krabbe (taskekrabbe). Foto: Havforskningsinstituttet

Fylkesmannen i Nordland ser alvorlig på at det er funnet et så høyt nivå av kadmium i krabber, at Mattilsynet gir omsetningsforbud.

Fylkesmannen er kjent med at partier av krabber fanget på fiskefelt i Salten, inneholdt kadmium over grenseverdien som er satt for å ivareta vår helse. Mattilsynet har gitt omsetningsforbud for krabbene som ble fisket i fjor.

Nå er spørsmålet hvordan det går med årets krabbesesong. Og videre hva som bør gjøres i forhold til kartlagging av forurensningens utbredelse og årsak. Fylkesmannen ønsker å bidra til å finne årsaken, og gi god informasjon til befolkningen, skriver Fylkesmannen i en pressemelding, og gir en oppsummering om hva man så langt vet om situasjonen med kadmium i krabbe.

Høye nivåer ble først oppdaget da Livsmedelverket i Sverige tok stikkprøver av krabbe i en butikk i Uppsala i vinter. Mattilsynet har senere fulgt opp disse målingene.

Syv av elleve prøver oversteg grenseverdien

Mattilsynet, og Livsmedelverket i Sverige, tar stikkprøver av mat fra virksomheter som omsetter næringsmidler. Prøvene blir tatt med hensyn til mattrygghet. Kildekartlegging og utbredelse av mijøgifter inngår ikke Mattilsynet sine undersøkelser. Eventuelle tiltak for tryggere mat retter Mattilsynet mot virksomhetene som selger matvaren, ikke mot fiskefeltene.

Det er gjennomført svært få analyser av miljøgifter i taske-krabber gjennom Mattilsynets tilsynsprogram. Man vet ikke eksakt stedet de analyserte krabbene er fisket. Det man vet er at krabbene er levert av fiskere som fisker i Salten.

Syv av elleve analyser av krabbeklør oversteg grenseverdien som EU og Norge har satt for å ivareta vår helse. Noen av analysene er gjort på samme parti krabber for å verifisere tidligere analyser.

Høyest nivå av kadmium i krabbeklo påviste Livsmedelverket i stikkprøver av krabbe fra en butikk i Uppsala. Krabbene ble solgt fra Bodø Skalldyr AS. Krabbekloen oversteg grenseverdien for mattrygghet ca 5 ganger. Kloen inneholdt 2,8± 0,33 mg kadmium per kilo. Grenseverdien er på 0,5 mg/kg våtvekt.

Grenseverdien på 0,5 mg/kg gjelder for krepsdyr med unntak av brunkjøtt fra krabbe og kjøtt fra hode og torax hos hummer. Grenseverdien ble redusert fra 1 til 0,5 mg/kg i 2009. Det er så langt vi vet ikke tatt prøver av reker fra samme område krabbene er fanget i. Det ukentlige inntaket av kadmium som EFSA anser å ikke gi helseskadelig effekt, er 2,5 ug per kilo kroppsvekt (EFSA rapport fra 2009). EFSA er EU sitt mattrygghetsorgan. Vitenskapskomiteen for mattrygghet i Norge (VKM) vurderer, etter det fylkesmannen erfarer, å risikovurdere inntak av kadmium i den norske befolkningen.

Mattilsynet ga også omsetningsforbud for skallinnmaten fra krabbene fisket i Salten. Generelt inneholder brunmaten i skallinnmaten høyere verdier av kadmium enn klokjøttet. Det ble målt svært høye verdier av kadmium i brunmat (hepatopankreas) fra krabbene som lå for salg i Uppsala. Den høyeste verdien var på 65±8 mg kadmium per kilo hepatopancreas. Dette er svært høyt i følge Mattilsynet. Det foreligger per i dag ikke nasjonale grenseverdier for kadmium i brunmat av krabbe. Det samme gjelder for EU.

Fylkesmannen mener at verdiene av kadmium i krabbe bør undersøkes nærmere også i år. Dette bør gjøres så snart som mulig, og før årets krabbesesong starter. Det er også viktig at vi innhenter kunnskap om hva forurensningen skyldes. Mattilsynet vil i år ta noen prøver av fremmedstoffer i dette området. Omfanget av, og årsaken til forurensningen, bør vurderes besvart med ytterligere datainnsamling.

Overvåking og andre målinger av kadmium i Nordland

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) overvåker miljøgifter i fjorder og kystfarvann i sitt Statlige program for forurensningsovervåking. I dette programmet er det i stor grad blåskjell og sjøbunn som analyseres for miljøgifter. Nivåene av kadmium er klassifisert som ubetydelig og lav ved stasjonene som ligger nærmest de områdene der krabbene er fanget. Du finner mer informasjon om stasjonsnett og i rapporten Overvåking av miljøgifter i marine sedimenter og organismer 1981 til 2006.

Havneundersøkelsen som ble gjennomført i 2001 i Nordland, viste heller ikke spesielt høye verdier av kadmium i Bodø havn. Innholdet av kadmium i et fire prøver av sjøbunnen i havna ble klassifisert til moderat og ubetydelig. Lave kadmiumverdier ble også funnet i tilknytting til renoveringen av kaipromenaden langs Moloveien i 2009.

Nye undersøkelser av kadmium

Fylkesmannen i Nordland har gjort Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) kjent med omsetningsforbudet for krabber som ble gitt til Bodø Skalldyr AS. Fylkesmannen har bedt Klif om å vurdere nivåene og behovet for ytterligere overvåking ut fra dataene Mattilsynet med flere har finansiert.

Klif har nå gjort fylkesmannen kjent med at de ikke har midler før årets krabbesesong. Klif vurderer hva de kan bidra med ved senere undersøkelser av forurensning i Nordland. Klif planlegger miljøgiftsundersøkelse av marine områder med kostholdsråd i høst. De vil da vurdere å ta flere prøver av krabbeklør, slik at datagrunnlaget for kadmium i krabbe blir bedre. Nordland har ikke kostholdsråd for kadmium i krabbe. Undersøkelsen vil derfor ikke omfatte prøver av krabbe fra Nordland.

– Rent miljø og trygg mat et felles ansvar

Mange berøres av omsetningsforbud på grunn av forurensningsproblematikk. Fylkesmannen i Nordland har diskutert kadmium i krabbe med Mattilsynet, Bodø kommune, Bodø Skalldyr AS, Råfiskarlaget, Fylkesfiskarlaget og krabbefiskerne. Det er så langt Team Bodø og Mattilsynet som har tatt initiativ til de tre møtene som fylkemannen har deltatt på så langt. Formålet har vært å nå et felles kunnskapsgrunnlag, og så se på hvordan man sammen og hver for seg kan bidra til mer kunnskap. Man er enige om at det viktigste nå, er å få kartlagt problemet i forhold til mattrygghet og forurensning. Man må finne ut hvilke områder som er berørt, og hva som er årsaken.

Per i dag kan Fylkesmannen bistå med råd og kompetanse i forhold til forurensing og kilder i en videre kartlegging. Fylkesmannen kan også bidra med å informere om problemstillingen og se på løsninger sammen med berørte parter og myndigheter. Fylkesmannen har ikke penger til å bidra med miljøtekniske undersøkelser nå, før årets krabbefiske. Fylkesmannen vil imidlertid arbeide videre med å se på muligheten for å bidra ved senere undersøkelser.

På møte med partene ble vi utfordret til å ta et overordnet ansvar for å samordne det videre arbeidet. Fylkesmannen ser behovet for å samordne for mer kunnskap og gode løsninger knyttet til forurensning. Det vil være klokt å arbeide tverrfaglig og tverrsektorielt for å samordne midler og kunnskap best mulig, uttaler fylkesmannen.

Fylkesmannen avventer med å ta et overordnet ansvar i saken, til resultatene fra Mattilsynets tilsynsprogram for 2010 foreligger.