Bruk av fosfater i mat

– Bruk av tillatte mengder fosfater i næringsmidler utgjør ingen helsefare, fastslår Mattilsynet.

Bruken av fosfater i mat, og spesielt fiskemat, har fått mye medieoppmerksomhet den siste tiden.

Mattilsynet vil gjerne klargjøre når det er tillatt å bruke fosfater i fremstillingen av mat, heter det i en melding fra tilsynet.

Fosfater er naturlig forekommende i levende organismer, hvor de finnes i bestemte mengder og i bestemte forbindelser og har bestemte funksjoner. Fosfat er betegnelser på mange ulike forbindelser med ulike egenskaper og effekter. Det er to generelle klasser av fosfater som kalles ortofosfater og kondenserte fosfater. Forbindelsene kan tilsettes i de fleste næringsmidler for å for eksempel binde vann eller som stabilisator slik at kvaliteten på varen holder seg.

Les også: Om fosfat og kjøtt 29.10.2010

Sjekk merkingen

Tilsetningsstoffer brukes for å påvirke matvarens holdbarhet, konsistens, smak eller farge. Når fosfat brukes som tilsetningsstoff skal det fremgå av ingredienslisten i produktets merking. I merkingen fremgår det hvilken funksjon (klassebetegnelse) stoffet har i produktet og stoffet er enten gjengitt i sitt fulle navn eller med E-nummer.

Fosfatene vil ha følgende e-nummer i ingredienslisten:

E338
E339
E340
E341
E343
E450
E451
E452

Hvis fosfat kun brukes som et hjelpemiddel under produksjonen skal det ikke være rester igjen av stoffet i det ferdige produkt. Da er det heller ikke krav til spesiell merking på produktet. Slik bruk skal imidlertid ikke ha vesentlige teknologiske effekter på produktet, som for eksempel vannbindende effekt.

Bruk av fosfater i fisk

Når er det tillatt å tilsette fosfat?

Fosfat kan tilsettes til fersk fiskefilet som skal fryses, og det kan tilsettes til fryst fiskefilet som skal tines. Det kan tilsettes til fiskefilet som har vært frossen og som så er tint. Dette gjelder også fiskefilet i fiskedisk. Det er også lov å tilsette til fryst fiskefilet som er kvernet. Dette skal da merkes.

Når er det ikke tillatt å tilsette fosfat?

Det er ikke lov å bruke fosfat i klippfisk og saltfisk. Dette gjelder også lettsaltet fisk som skal fryses. Det er tidligere hevdet fra industrien at fosfat kan brukes som prosesshjelpemiddel for å hindre koagulering av blod i klippfisk og saltfiskindustri. Praksisen slik den da ble beskrevet av industrien oppfylte ikke krav til et prosesshjelpemiddel. Inntil praksis er endret er derfor heller ikke lov å bruke fosfater i klippfisk og saltfiskindustrien. Industrien har bedt Mattilsynet om en dialog for å bli enige i hvilke tilfeller de kan bruke fosfat som prosesshjelpemiddel, opplyser Mattilsynet.

Det er heller ikke lov å tilsette fosfater til fryst rund fisk, selv om denne skal fileteres etterpå. Med rund fisk mener vi også sløyd fisk, med eller uten hode. Hvis det er et behov for å bruke fosfater i rund fisk er det likevel mulig for næringen å søke EU-Kommisjonen om å få utvidet bruksområdet. En slik søknad kan sendes EU-Kommisjonen gjennom Mattilsynet.

Bruk av fosfater i importert fisk og sjømat

Mat som importeres fra land utenfor EØS-området skal tilfredsstille norsk regelverk. Dette gjelder også norsk fisk som sendes til utlandet for bearbeiding og kommer tilbake etter behandlingen for å selges på det norske markedet. Er det brukt tilsetningsstoffer, som for eksempel fosfater, skal dette gå tydelig frem av på forpakningen i henhold til norske merkebestemmelser.

Bruk av fosfater i kjøtt

Fosfater kan ikke brukes som tilsetningsstoff i ferskt kjøtt som fileter og biffer. Det er tillatt brukt i enkelte hele kjøttprodukter og kjøttprodukter oppdelt i biter, men disse produktene skal da være merket med hvilke stoffer som er tilsatt. Grensen for tillatt mengde tilsatt forforsyre og fosfater er 5g/kg.

Hvilket regelverk gjelder

Tilsetningsstofforskriften

I følge tilsetningsstofforskriften er det på grunn av tap av vannbindingsevne lov å tilsette fosforsyre og fosfater i fryst fiskefilet (5 g/kg), og i surimi (1 g/kg).

Prosesshjelpemidler er regulert i forskrift om tilsetningsstoffer, men er i motsetning til tilsetningsstoffer ikke avgrenset brukt til bestemte produkter. Prosesshjelpemidler kan brukes når det foreligger et teknologisk behov under behandlingen og bearbeidingen, men skal ikke innvirke teknologisk på det ferdige produkt. Det europeiske overvåkingsorganet ESA har i samråd med EU-Kommisjonen vært tydelige overfor Norge på at de mener polyfosfater ikke kan anses som prosesshjelpemiddel i saltfiskproduksjonen, bl.a. ut fra hensynet til å unngå omgåelser av tilsetningsstoffregelverket og andre forbrukerhensyn. Det er også poengtert i brev av 31. mai 2010, fra Helse- og omsorgsdepartementet, at prosesshjelpemidler er ”regulert”.

Merkeforskriften

All bruk av tilsetningsstoffer som fosfat i mat skal deklareres på varen i henhold til merkeforskriften § 13, presiserer Mattilsynet.