VKMs innspill til matpolitikken

En rekke utviklingstrekk vil ha betydning for arbeidet med å sikre trygg mat, god dyrevelferd og god dyre- og plantehelse, påpeker VKM i et innspill.

Regjeringen skal utarbeide en melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken. Det er 10 år siden forrige stortingsmelding om landbruk og mat.

Meldingen som Landbruks- og matdepartementet nå jobber med, skal ha helhetlig tilnærming til landbruks- og matpolitikken, med matsikkerhet, mattryggehet, kosthold og helse og matmangfold som viktige tema. Meldingen skal ta for seg hele landbruks- og matsektoren, inklusive jordbruk, skogbruk, reindrift og andre næringer som baserer seg på landbruket sine ressurser. Videre skal meldingen omhandle verdikjedene på landbruks- og matområdet fra forbruker, via foredlingsledd, handel og ut til forbruker.

Norsk landbruks- og matpolitikk

Vitenskapskomiteen for mattryghet (VKM) har etter møte med Landbruks- og matdepartementet den 4. november 2010, sendt et innspill til arbeidet med stortingsmeldingen om norsk landbruks- og matpolitikk.

Hovedpunkter i innspillet er som følger:

 • Det er nedfelt i Codex Alimentarius, EU Food Law og den norske Matloven at matforvaltningen skal følge prinsippene for risikoanalyse. Helse- og miljørisikovurderinger er en viktig del av grunnlaget for valg av tiltak i risikohåndteringen og for risikokommunikasjon. VKM er, gjennom å foreta åpne, uavhengige og vitenskapelige risikovurderinger, en sentral premissleverandør på hele Mattilsynets ansvarsområde.
 • VKM er representert i EFSAs rådgivende organ (Advisory Forum). Sekretariatet til VKM er norsk kontaktpunkt for EFSA. EFSAs risikovurderinger danner grunnlag for regelverksutviklingen i EU. Deltakelse i EFSAs organer og aktiviteter bidrar til utveksling av informasjon om forskning, overvåkingsdata og risikovurderinger mellom EFSA og Norge, til nettverkbygning for norske eksperter og store muligheter for å spille inn data fra norske forhold.
 • Oppdaterte, tilgjengelige data fra kartleggings- og overvåkningsprogrammer innenfor alle VKMs fagområder og oppdaterte kostholdsundersøkelser som gjenspeiler dagens norske matvaner er nødvendig for å kunne vurdere helse- og miljørisiko i VKM og for å kunne gi innspill til EFSAs arbeid.
 • I EFSA foregår det et omfattende arbeid innen datainnsamling. EFSAs risikovurderinger danner grunnlag for EØS-regelverket. For å sikre at Norges situasjon synliggjøres i europeiske risikovurderinger er det viktig at EFSA får norske data i rett tid og i et egnet format. Norge vil fort kunne sakke akterut i forhold til Europa om ikke dette arbeidet prioriteres.
 • Globalisering, klimaendringer, teknologisk utvikling og flere andre utviklingstrekk vil ha betydning for arbeidet med å sikre trygg mat, god dyrevelferd og god dyre- og plantehelse. Det vil kreves en kunnskapsbasert tilnærming for å kunne møte den stadig raskere utviklingen. I VKMs arbeid med risikovurderinger trengs det resultater fra forskning om egenskapene til og effektene av nye farer. Det er også et stort behov for utvikling av metoder og modeller for å kunne gi best mulige risikovurderinger.

Fisk

VKM har til innspillet lagt ved en liste over aktuelle forskningstemaer/kunnskapsmangler vedrørende risikovurdering i matkjeden som VKM har påpekt i løpet av de siste årene. Noen av disse berører også fisk. Fisk.no tar i det følgende med noen små utdrag fra vedlegget.

Risikofaktorer og helsefremmende komponenter i mat

 • Samvirkende helseeffekter av stoffer i blanding
  Det er et stort behov for å få frem mer innsikt i kombinasjonstoksikologi. Slike studier, både observasjons - og eksperimentelle studier, kan omfatte betydningen av spesifikke næringsstoffer (eks. marine n-3 fettsyrer, ratio mellom n-6 fettsyrer fra planter og n-3 fettsyrer fra fisk og annen mat), kontaminanter og interaksjoner mellom disse.

 • Helsemessige konsekvenser av nye fôrmidler i akvakultur
  Det er forventet at oppdrettsfisk generelt vil utgjøre en stadig større andel av fiskekonsumet. Akvakulturproduksjon er økende og for å imøtekomme behovet for fôrråstoff, både på olje- og proteinsiden, vil vegetabilske råvarer, også genmodifiserte, utgjøre en økende andel i fiskefôr. En vet lite om hvordan vegetabiliebasert fôr vil påvirke fisken som sunn og trygg mat.

Dyrevelferd

 • Helsedeterminanter og velferdsindikatorer hos fisk i oppdrett
  Det er økende forståelse verden over om at fisk må oppdrettes og slaktes under etisk akseptable betingelser. (...) Ved gjennomgang av tilgjengelig viten på området, er det oppdaget vesentlige kunnskapshull.