Svak nedgang i matbårne infeksjoner

Det totale antall meldte tilfeller av matbårne infeksjoner i 2010 viste en svak nedgang i forhold til året før.

Det fremgår av den nye årsrapporten «Matbårne infeksjoner og utbrudd i 2010» fra Folkehelseinstituttet (FHI), som beskriver forekomsten av de vanligste næringsmiddelbårne infeksjoner og utbrudd rapportert til Folkehelseinstituttet i 2010.

Rapporten inneholder en generell del om sykdommene og en beskrivelse av de meldte tilfellene og utbruddene i 2010. I tillegg setter den tilfellene registrert i 2010 inn i et historisk perspektiv.

Rapporten bygger på informasjon fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), nettbasert system for utbruddsvarsling (Vesuv) og Nasjonale referanse- og overvåkingslaboratorier ved Folkehelseinstituttet.

Fisk og fiskeprodukter ble i 2010 verifisert eller mistenkt for å være smittekilde for 1 utbrudd, med til sammen 8 personer meldt syke. Det tilsvarende antallet for gruppen reker, krepsdyr, skjell, og bløtdyr etc. var 2 utbrudd og 47 personer meldt syke. I denne statistikken er det kun tatt med utbrudd der minst to personer ble meldt syke.

Lav forekomst av smittestoffer

Norge har generelt en gunstig situasjon sammenlignet med andre land når det gjelder smittestoffer i mat, og mange av dem som blir registrert med næringsmiddelbårne infeksjoner er smittet ved opphold i utlandet, fremholder FHI i en pressemelding.

Forekomsten av smittestoffer i næringsmidler produsert i Norge er relativt beskjeden sammenliknet med de fleste andre land. Det samme gjelder forekomsten av smittestoffer i norske husdyrbestander.

Veterinærinstituttet: - Svært god dyrehelse

– Disse resultatene stemmer godt overens med resultatene fra de norske overvåkings og kontrollprogrammene, som viser at også husdyrhelsen i Norge er svært god, sier Merete Hofshagen, leder for Veterinærinstituttets seksjon for sjukdomsforebygging og dyrevelferd, i en pressemelding.

På oppdrag fra Mattilsynet rapporterer Veterinærinstituttet årlig forkomsten av en rekke sykdommer og smittestoffer i norske husdyrbestander, fisk og skjell. Flere av disse smittestoffene er zoonostiske, noe som vil si at de kan smitte mellom dyr og mennesker.

– Friske dyr som er frie for smittestoffer, er den beste måten å opprettholde lav forekomst av smitte fra mat, sier Hofshagen.

Jevn økning kan skyldes bedre diagnoseverktøy

Antallet EHEC-tilfeller (Enterohemoragiske E. coli) øker jevnt. Selv om det i fjor ikke ble registrert noen større utbrudd, ble det i 2010 meldt 51 tilfeller, mot mellom 10-30 i tidligere år der det ikke har vært utbrudd. Dette kan nok til dels forklares med økt oppmerksomhet og prøvetaking som følge av mye oppmerksomhet rundt EHEC i forbindelse med de nasjonale utbruddene som har vært de siste årene. Dessuten har de diagnostiske metodene gradvis blitt forbedret, slik at man i større grad finner EHEC-tilfellene, påpeker FHI.

Campylobakteriose og salmonellose - som i 2009

Antallet meldte tilfeller med campylobacteriose og salmonellose var på omtrent samme nivå i 2010 som i 2009; det var kun en svak nedgang i totalltallet for campylobacteriose, og en svak økning for salmonellose. Dette gjaldt også for innenlandssmittede.

Utviklingstendensen for antall pasienter smittet innenlands så vel som utenlands, er imidlertid vanskelig å tolke, da det i 2010 manglet informasjon om smittested hos 12 prosent av de meldte tilfellene, noe som er høyere enn tidligere år, opplyser FHI

Norovirus ofte årsak til utbrudd

Antallet varslede utbrudd har vært relativt stabilt de siste årene. I 2010 ble det varslet 53 utbrudd der det var mistanke om smitte via næringsmidler. Oftest mistenkes norovirus ved næringsmiddelbårne utbrudd, og dette viruset stod for nesten halvparten av de varslede utbruddene. I 11 av utbruddene varslet i 2010, var det mistanke om at smitten skyldtes et forurenset kjøkkenmiljø eller smitteførende matpersonell.