Fjerning av miljøgifter fra fiskeolje og mel

Ny doktorgrad: Åge Oterhals tar doktorgrad med en avhandling om fjerning av organiske miljøgifter fra fiskeolje og fiskemel.

Åge Oterhals disputerer 7. oktober for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen (UiB) med avhandlingen: «Decontamination of persistent organic pollutants in fishmeal and fish oil. Process optimization and modeling», skriver UiB i en pressemelding.

Åge Oterhals. Foto: Jan Kåre Wilhelmsen / UiBÅge Oterhals. Foto: Jan Kåre Wilhelmsen / UiBPersistente organiske miljøgifter (POPs) er fettløselige forbindelser som brytes sent ned i naturen og konsentreres i næringskjeden. Giftstoffene kan spres over store avstander og utgjør en fare for miljø og helse. POPs omfatter sprøytemidler brukt mot insekt- og soppangrep i jordbruket (pesticider), industrielle kjemikalier og biprodukter.

Fiskemel og fiskeolje er noen av de viktigste kildene til miljøgifter i fôr og næringsmidler. Fisk fanget i enkelte havområder inneholder høye nivå av POPs og kan etter prosessering til fiskemel og fiskeolje gi produkter med miljøgifter over gjeldende grenseverdier. For å møte disse industrielle og økonomiske utfordringene er det et behov for å utvikle kostnadseffektiv renseteknologi.

Oterhals har i sitt arbeid studert prosesser som kan anvendes for å fjerne dioksiner, polyklorerte bifenyler (PCB) og bromerte flammehemmere. Organiske miljøgifter er fettløselige. Effektiv rensing av fiskemel kan kun oppnås ved å ekstrahere fettet ved bruk av organiske løsemidler som heksan eller isopropanol.

En ny miljøvennlig prosess basert på bruk av soyaolje som ekstraksjonsmiddel er testet og vist å være like effektiv som bruk av løsemidler. Fjerning av miljøgifter i fiskeolje er undersøkt ved bruk av aktivt kull adsorpsjon og molekylærdestillasjon. Prosessbetingelser som påvirker renseeffekten er studert og det er etablert modeller for reduksjon av miljøgiftene.

Aktivt kull fjerner effektivt dioksiner, i mindre grad PCB, men ikke bromerte flammehemmere. Mekanismer som kan forklare denne forskjellen er studert ved bruk av molekylære simuleringsmodeller. Molekylærdestillasjon gir høy renseeffekt, men fjerner også ønskede næringsstoffer som vitaminer og kolesterol. Reduksjonen er lavere enn for miljøgiftene og det er vist at over 80 prosent av disse næringsstoffene kan beholdes i en renset olje.

Oterhals har siden 2007 arbeidet med doktorgraden ved Nofima og Institutt for fysikk og teknologi med prof. Bjørn Kvamme og prof. Ragnar Nortvedt som veiledere. Arbeidet til Oterhals har bidratt til å øke den generelle forståelsen for muligheter og begrensninger ved bruk av alternative industrielle renseprosesser, opplyser UiB.

Tidspunkt og sted for disputasen
7. oktober 2011, kl. 10.15, Auditorium 2, Realfagsbygget, Allégaten 41, Bergen.

Personalia
Åge Oterhals (fødd 1958) er utdannet sivilingeniør innen kjemi og bioteknologi ved NTH i Trondheim i 1982. Han har mange års erfaring innen industriell og anvendt forskning ved Institutt for marin biokjemi, NTH (1983), Collett-Marwell Hauge AS (1983-85), SINTEF Kjemi (1985-1988), SSF (1988-2002), Fiskeriforskning (2002-2007) og Nofima (2008-).