Fortsatt forbud mot muslinger fra Peru

Etter funn av hepatitt-A i muslinger fra Peru, har EU tidligere fastsatt importrestriksjoner på disse produktene. Importforbudet er nå forlenget frem til 20. november 2013.

Importrestriksjoner er også fastsatt av Mattilsynet, og gjelder frem til 30. november 2013, opplyser Mattilsynet i en pressemelding.

Hepatitt-A viruset kan utgjøre en alvorlig helserisiko for folkehelsen. EU har fastsatt importrestriksjoner på disse produktene, jamfør vedtak 2008/866/EF. Vedtaket er også gjennomført i norsk rett ved forskrift 19. mai 2011 nr. 508 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av muslinger fra Peru. Det er i utgangspunktet et importforbud for disse varene, jamfør § 3.

I § 4 er det gitt noen unntak fra dette forbudet. Dette regelverket har en gyldighetsperiode frem til 30. november 2012.

I beslutning 2012/729/EU har kommisjonen besluttet å forlenge gyldighetsperioden for rettsakten om beskyttelsestiltak for muslinger fra Peru. Gyldighetsperioden er nå forlenget frem til 30. november 2013.

Endringene trådte i kraft i Norge den 28. november 2012, opplyser Mattilsynet.

Les også: Forlenger importforbudet for muslinger 14.11.2011

Les også: Importforbud for muslinger fra Peru 22.05.2011