- Innlandsoppdrett en vekstnæring

Del saken

Aketun Fisk har fått konsesjon til å drive oppdrett av 330 tonn med i Fyresvatn, og er dermed den første i Norge som får tillatelse til å drive merdbasert oppdrett av matfisk i ferskvann.

- Jeg har stor tro på at innenlands fiskeoppdrett kan bli en vekstnæring i Bygde-Norge dersom forholdene legges til rette for dette, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk i en pressemelding.

Fikk konsesjon for røyeoppdrett

Telemark fylkeskommune godkjente nylig en søknad fra Aketun Fisk AS om å etablere et anlegg for oppdrett av stedegen røye i merder i Fyresvatn. I forkant av vedtaket hadde også Mattilsynet gitt grønt lys for prosjektet, ut fra en vurdering om særlig gode naturgitte forutsetninger.

Anlegget skal produsere ca. 300 tonn røye av en fôrmengde på inntil 330 tonn pr. år. Slakting av fisken skal skje i lokalene til tidligere Telemarkskyri Meieri. Anlegget får eget klekkeri og fisken vil bli fôret i merdene i 1 1/2 til 2 år før den slaktes, melder Telemark fylkeskommune.

Les også: Først med miljømerket innlandsfisk? 06.07.2009

Vil vurdere om regelverket har unødige hindringer

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. Foto: Torbjørn TandbergLandbruks- og matminister Lars Peder Brekk. Foto: Torbjørn TandbergLandbruks- og matdepartementet har etablert dialog med Fiskeri- og kystdepartementet der siktemålet er å se nærmere på om det er unødige hindringer i dagens regelverk for en levedyktig miljømessig forsvarlig næring. Innlands fiskeoppdrett har foreløpig et begrenset omfang her i landet, med en årsproduksjon på ca. 650 tonn fisk fordelt på 20 foretak som produserer mer enn 10 tonn årlig.

- Jeg har stor tro på at innenlands fiskeoppdrett kan bli en vekstnæring i Bygde-Norge dersom forholdene legges til rette for dette, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Les også: Fire millioner til innlandsfisk i 2010 10.06.2010
Les også: - Kan bli en vekstnæring 29.01.2010

Slår et slag for småkapital og lokalt eierskap

- I arbeidet med å utvikle næringen ønsker jeg en dialog med havbrukssektoren slik at vi kan trekke på det beste fra to verdener. Fra oppdrettssiden kan vi lære om å skaffe kapital, tenke nytt og utvikle markedsarbeid. I motsetning til i havbruksnæringen vil jeg slå et slag for småkapitalen og lokalt eierskap til oppdrettsanlegg i innlandet. Det vil være positivt for tilknytningen og kontakten mellom lokalsamfunn og næringsinteresser, sier Brekk. 

En robust og god fisk

Departementet fremholder at røye har flere fortrinn som gjør det aktuelt å satse på den som oppdrettsfisk:

•  Den tåler veldig høye tettheter.
•  Den er veldig lite syk i forhold til andre arter.
•  Fisken har svært god smak og verdsettes høyt av kokker og forbrukere.

- Skal vi lykkes, må næringen rettes mot andre markeder enn det som havbruksnæringen pr. i dag betjener med laks og ørret. Produktene fra innlandsoppdrett må finne godt betalte nisjer i markedet som kan gi grunnlag for en mer kostnadskrevende produksjon i innlandsoppdrett enn i dagens havbruk, sier Brekk.

- Gjennom samarbeid mellom blå og grønn sektor håper jeg vi skal klare å skape et oppdrettseventyr i innlandet gjennom bærekraftig produksjon av et førsteklasses fiskeprodukt – fortrinnsvis røye. Jeg og regjeringa vil i tiden fremover vurdere hvilke grep som bør gjøres for å stimulere til en slik utvikling, sier landbruks- og matminister Brekk.