– Budsjett for sikrere sjøtransport

STATSBUDSJETTET: - Et budsjett for bedre og sikrere sjøtransport langs kysten, mener Berg-Hansen om regjeringens forslag til statsbudsjett.

– Det er et sterkt budsjett for kysten når regjeringa i 2011 vil styrke bevilgningen til oppfølging av Nasjonal transportplan, slepebåtberedskap, beredskap mot akutt forurensning og vrakhåndtering. Videre foreslås å bedre vilkårene for sjøtransporten ved å redusere kystavgiften og bedre den maritime infrastrukturen. Regjeringa vil også prioritere nordområdetiltaket BarentsWatch, samt forlenge garantiavtalene mellom Innovasjon Norge og salgslagene med ett år, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding.

Fiskeri- og kystdepartementets budsjettforslag for 2011 har en utgiftsramme på 4 400 millioner kroner. Dette innebærer en nominell nedgang på 446,5 millioner kroner, eller -9,2 prosent, i forhold til saldert budsjett 2010.

Fjerner penger til heving av U-864

– Nedgangen skyldes i all hovedsak at en stor del av midlene til den planlagte hevingen av U-864 er justert ut av Fiskeri- og kystdepartements rammer, i påvente av videre utredning og ekstern kvalitetssikring, heter det i meldingen.

Bevilgningene til forskning og utvikling videreføres på tilnærmet samme nivå som i 2010 og utgjør i 2011 en tredjedel av Fiskeri- og kystdepartementets utgiftsbudsjett. Fiskeri- og kystdepartementet har behov for kontinuerlig kunnskapsoppbygging for å ivareta sine forvaltningsoppgaver, og i perioden 2005-2010 har departementets nettobevilgninger til forskning og utvikling økt med 20 prosent.

Nasjonal transportplan – oppfølging på kystområdet

Regjeringa foreslår å øke bevilgningen til oppfølging av Nasjonal transportplan under Fiskeri- og kystdepartementets ansvarsområde med 88,8 millioner kroner. I tillegg foreslås avgiftsnivået redusert med 29,2 millioner kroner, gjennom en reduksjon av kystavgiften. Samlet innebærer dette en styrking av oppfølgingen av Nasjonal transportplan med 118 millioner kroner på Fiskeri- og kystdepartementets område.

Økningen fordeles med 8,8 millioner kroner til fiskerihavner og farleier, 22,9 millioner kroner til tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak, 4,5 millioner kroner til vedlikehold av navigasjons¬installasjoner, 20 millioner kroner til navigasjons- og meldesystemer og 2,6 millioner kroner til fornying av utstyr ved sjøtrafikksentralene og transportplanlegging. For å ta høyde for sluttfinansiering av et nytt anleggs- og oljevernfartøy foreslås det å øke bevilgningen til fartøy med 30 millioner kroner til 76 millioner kroner i 2011.

Mer om statsbudsjettet
Styrka beredskap mot akutt ureining 05.10.2010
Foreslår 20 mill. til BarentsWatch 05.10.2010
Flere fiskerihavner og tiltak i farleiene 05.10.2010
Vidarefører garantiavtalar 05.10.2010