Hva hemmer og fremmer Listeria i laks?

Dagens situasjon for å unngå Listeria i norsk laks, er nylig kartlagt.

En web-basert undersøkelse ble utført blant norske laksebedrifter og dessuten ble litteraturen på området gjennomgått. 52 bedrifter deltok i webundersøkelsen, hvorav 38 bedrifter gjennomførte den fullstendig.

Deretter ble tre typer laksebedrifter (slakteri, foredling fersk/fryst laks og lakserøykeri) besøkt. Samtidig ble relevante aktører i bransjen kontaktet, melder Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL).

Her er noen av konklusjonene fra prosjektet:

 • Det er store variasjoner mellom laksebedrifter i forekomst av Listeria, standard på utstyrspark og lokaler samt overvåking og rutiner for å bekjempe Listeria.
 • Få systematiske ulikheter mellom små og store bedrifter eller type produkter med hensyn til overvåking og rutiner for å bekjempe Listeria.
 • Det er behov for mer kunnskap om:
  • Smitteveier for Listeria gjennom hele kjeden
  • Spesifikke forhold som kan bidra til økt smitte av produkt med Listeria (type transportbånd, opptørking vs kjøling av lokaler, områder som er vanskelig å holde rent)
  • Bruk av nye hurtige og mindre kostbare overvåkningsmetoder
  • Optimale metoder for prøveuttak fra råvarer, produkt og miljø
  • Omfang av prøvetaking og prøvetakingssteder i miljø i ulike situasjoner mht Listeria
  • Nye renholdsløsninger på markedet
  • Nye metoder for å eliminere Listeria fra råvarer og å hindre vekst på produkt
  • Hvordan sørge for god opplæring og motivasjon av prosessoperatører og renholdere, særlig i forhold til fremmedspråklige.
 • Det er behov for anbefalinger til håndtering av Listeria-problemer og forebygging av Listeria tilpasset ulike typer produksjon, situasjoner og rammebetingelser
 • Det er behov for å spre eksisterende kunnskap om Listeria og forebygging av Listeria til bransjen.

Nofima Mat ved seniorforsker Solveig Langsrud har ledet det faglige FoU-arbeidet, som ble finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). Prosjektet ble administrert av NSL i samarbeid med ulike laksebedrifter og konsulentbransjen.

En kortfattet veileder vil bli laget basert på prosjektinformasjonen. FHFs Faggruppe foredling laks og ørret arrangerer fagsamling 1-2 juni 2010 på Rica Hell Hotell Værnes. Her vil resultatene bli presentert og eventuell videreføring av prosjektet vurdert, opplyser NSL.