Kostråd for Sandefjordsfjorden

En nedgravd taskekrabbe som hviler seg i sanden. Foto: Astrid K. Woll / Møreforsking

Mattilsynet advarer mot å spise krabbeinnmat fangstet innenfor en linje fra Røyrvikholmen via Ytre Kisteholmen til fastlandet i Sandefjordsfjorden.

Årsaken er høye verdier av kadmium. Men klokjøtt fra krabbene er det trygt å spise, melder Mattilsynet.

Advarselen kommer på bakgrunn av en undersøkelse Biologge AS gjorde i 2010 av fisk og sjømat i Sandefjordsfjorden. Undersøkelsen er gjort på oppdrag fra Klima- og forurensingsdirektoratet.

– Resultatene fra undersøkelsen viser høye forekomster av kadmium i krabbeinnmat. Derfor advarer vi folk mot å spise krabbeinnmat fra krabber fangstet innenfor en linje fra Røyrvikholmen via Ytre Kisteholmen til fastlandet, sier Harald Nordås, seniorrådgiver i Mattilsynet.

Høyt inntak av miljøgifter har uheldige effekter på helsen. Effektene inntrer ikke før det har samlet seg opp en viss mengde av stoffet i kroppen. Derfor er det inntaket av miljøgifter over tid som har betydning, påpeker Mattilsynet.

– Ikke spis fiskelever

På generelt grunnlag er det gitt advarsel mot å spise fiskelever fra selvfangst innenfor skjærgården (grunnlinjen), på grunn av generelt forhøyete nivå av miljøgifter som akkumuleres i lever.

– Denne miljøundersøkelsen bekreftet høy forurensing av PCB7 i torskelever. Derfor bør man heller ikke spise fiskelever fra fisk fangstet i Sandefjordsfjorden, sier Nordås.

Undersøkelsen viser ellers at forekomsten av miljøgifter i annen sjømat er under grenseverdiene, og dermed trygg å spise. Det samme gjelder for klokjøtt fra krabber.

– Du har selv ansvar for egen fangst

Det er ikke tillatt å omsette fiskelever til folkemat når innholdet miljøgifter er over grenseverdier fastsatt i regelverket. Dette har både fisker, fiskemottak og alle øvrige aktører et selvstendig ansvar for.

– Når det gjelder fiske og fangst til eget bruk, må fisker/konsument selv ta ansvaret for både kvaliteten og for at maten er trygg, sier Nordås. Ved sanking av for eksempel blåskjell, er det også helt nødvendig å sjekke blåskjellvarselet at det ikke er registrert algegifter i skjell i området, sier Nordås.

Råd for at du skal kunne vurdere mattryggheten

Mattilsynet gir råd som fritidsfiskere/konsumenter av selvfangst kan støtte seg til for å vurdere om selvfangstet sjømat er trygg. Mattilsynets råd er basert på vitenskapelige undersøkelser og vurderinger gjort av ekspertkomiteer.

– Mattilsynet gir råd om å begrense inntaket av selvfangst når det er kjent at fisk og sjømat fra forurensede havner, fjorder og innsjøer har innhold av uønskede stoffer som overskrider øvre grenseverdier, avslutter Nordås.