Lite miljøgifter i hvalkjøtt

Det er lavt innhold av miljøgifter i kjøtt av vågehval. Det kommer fram i en undersøkelse NIFES har utført på oppdrag fra Mattilsynet.

Mattilsynet har i samarbeid med NIFES og hvalfangerne gjennomført en kartlegging av fremmedstoffinnholdet i hvalkjøtt. Prøvene ble analyser for totalt arsen, uorganiske arsen, kadmium, kvikksølv, metylkvikksølv og bly. Noen prøver ble også analysert for bromholdige og fluorholdige organiske miljøgifter (PBDE og PFAS), skriver Mattilsynet i en pressemelding.

– Det er ikke satt egne grenseverdier for fremmedstoffer i hvalkjøtt, men resultatene fra undersøkelsen viste lave nivåer i hvalkjøttet, forteller Mette Kristin Lorentzen, seniorrådgiver i Mattilsynet.

Les også: Risikovurderte hval- og selkjøtt 16.05.2011

Lavt kvikksølvinnhold, revurderer advarsel

Gjennomsnittlig kvikksølvinnhold var 0,15 mg/kg. Det er ikke fastsatt grenseverdi for kvikksølv i hvalkjøtt, heller ikke for kjøtt, men de fleste fiskeslag har en grenseverdi på 0,5 mg/kg.

– Resultatene gjør at vi vil revurdere advarselen som er rettet mot gravide og ammende mot å spise kvalkjøtt på grunn av kvikksølvinnhold, avslutter Lorentzen.

Kartleggingen er andre del av Mattilsynets overvåkningsprogram ”Fremmedstoffer i villfisk med vekt på kystnære farvann.” Første del var undersøkelser av krabbe langs hele norskekysten.

pdfFremmedstoffer i hval - årsrapport 20111.01 MB1.01 MB