Ingen overskridelser av legemidler

Resultatene fra overvåkningsprogrammet i 2013, viser at norsk oppdrettsfisk er trygg å spise.

Det ble ikke funnet rester av legemidler eller andre uønskede stoffer over gjeldende grenseverdier. Det ble heller ikke funnet rester av ulovlige stoffer. Nivået for flere av miljøgiftene viser en nedadgående trend, melder Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning, NIFES.

Som en del av arbeidet med å sikre at norsk oppdrettsfisk er trygg å spise, tar Mattilsynet hvert år prøver av et stort antall fisk som NIFES undersøker for ulovlige stoffer og uønskede stoffer. I løpet av 2013 ble det samlet inn 12 310 oppdrettsfisk. Over 90 prosent av fiskene var atlantisk laks, men det ble også tatt prøver av regnbueørret, piggvar, atlantisk kveite, atlantisk torsk, røye og steinbit.

Fisken ble tatt ut fra oppdrettsanlegg og slakterier over hele landet. Det ble samlet inn fem fisk fra hver av merdene man tok prøver fra. Disse ble homogenisert sammen til en samleprøve, og resultatet på prøven anses for å være representativt for fisk i den merden.

Nivået av uønskede stoffer går ned

En tredjedel av de innsamlede prøvene (764 samleprøver) ble undersøkt for ulovlige stoffer som veksthormoner og legemidler som er ulovlige å bruke til dyr som skal brukes til mat. Ingen av disse stoffene ble detektert.

Rundt 630 samleprøver ble undersøkt for miljøgifter. Det ble ikke målt nivåer av miljøgifter over gjeldende grenseverdier. Flere av stoffene, slik som dioksin, dioksinlignende PCB, PCB-6, kvikksølv, arsen, DDT og enkelte bromerte flammehemmere har hatt en nedadgående trend. Dette skyldes hovedsakelig at fiskefôret nå har en høyere andel vegetabilske fôrråvarer, som inneholder mindre av disse stoffene enn de marine fôrråvarene.

I prøvene som ble analysert for lovlig brukte legemidler, ble det funnet rester av lusemiddelet emamektin i to av de 126 undersøkte samleprøvene. Den høyeste verdien som ble målt var 32 µg/kg. EU har undersøkt helserisiko forbundet med emamektin og beregnet en grenseverdi for emamektin på 100 µg/kg. Det ble ikke funnet rester av andre lusemidler. Det ble heller ikke funnet rester av antibiotika eller legemidler brukt mot innvollsparasitter.

– Resultatene for 2013 viser at det er trygt å spise norsk oppdrettsfisk, og dette er i samsvar med tidligere resultat fra denne overvåkingen, sier Rita Hannisdal, forsker ved NIFES.