- Feil medisin mot rømming

Del saken

Fiskeri og havbruksnæringens landsforening (FHL) frykter at en øvre grense på 200.000 fisk i hver oppdrettsmerd kan virke mot sin hensikt.

FHL uttrykker forståelse for at myndighetene vil sette inn flere tiltak for å redusere rømming, men frykter at tiltaket kan virke mot sin hensikt.

– Å sette et slikt tak for antall fisk i en merd betyr flere nøter og dermed kan dette føre til økt risiko, sier administrerende direktør i FHL, Geir Andreassen, i en pressemelding.

Fiskeridepartementet innfører fra 1. januar 2013 et nytt regelverk for oppdrett av laks og ørret, som tillater maksimalt 200.000 fisk i en merd, angivelig som et tiltak for å redusere omfanget av rømt fisk.

Les også: Innfører tak på 200.000 fisk per merd 20.12.2011

- Kan øke risikoen for rømming

I likhet med myndighetene har havbruksnæringen en nullvisjon når det gjelder rømming, og FHL er enig i at flere tiltak må settes inn for å redusere rømmingsproblemet.

- Rømmingene i forbindelse med stormen «Berit» er  svært beklagelig. Samtidig må vi ikke glemme at næringens langsiktige sikringsarbeid gir gode resultater over tid. Det er viktig at man ikke lar enkelthendelser overskygge den positive trenden. Et nytt regelverk som i praksis medfører at næringen må spre fisken på enda flere produksjonsenheter, kan i verste fall øke risikoen for rømming, sier administrerende direktør i FHL, Geir Andreassen.

- Selv om det er en risiko forbundet med å fly er det ingen som har tro på at en kan erstatte store rutefly med mange flere små propellfly for å redusere risikoen.

For havbruksnæringen er det viktig at risikoanalyse er likestilt med annen norsk næringsvirksomhet. Næringen må ha rammebetingelser som bidrar til videreutvikling.

- Kan reversere arbeidet

Forslaget om antallsbegrensing ble første gang sendt på høring i 2010, og FHL ga et høringssvar samme høst. Den myndighetsoppnevnte rømmingskommisjonen og flere andre høringsinstanser var også imot forslaget.

- Mange i havbruksnæringen har over de senere år fulgt en strategi som innebærer en omlegging fra mange små produksjonsenheter til større enheter med mye fisk. Det har bidratt til at denne matproduksjonen har blitt svært arealeffektiv. I tråd med et strengere regelverk er det derfor blitt gjort milliardinvesteringer i nye og mer robuste anlegg. Det er også gledelig å se at det fanges mindre rømt laks i naturen, dette viser at vi er på rett vei, understreker Andreassen.

Les også: - Skal hindre dei store rømmingane 08.07.2010
Les også: Foreslår øvre grense for antall fisk 03.07.2010

- Vil kreve mer areal 

Det er i dag om lag 1.000 havbrukslokaliteter langs kysten, og anslagsvis 600 er til enhver tid i bruk for produksjon av laks og ørret. Statistikk fra FHL i oktober viser at ca 350 merder inneholder mer en 200.000 fisk. For å opprettholde den viktige mattilførselen til markedene vil det nye regelverket kreve produksjon i flere merder.

- Dette er et tilbakeskritt. Det vil øke arealbehovet betydelig. Det vil gjøre det umulig å gjennomføre produksjonen innen dagens definerte driftssoner. Det vil kreve svært mye av myndighetene å få gjennomført dette, de må sørge for at det stilles nødvendig areal til disposisjon, sier Andreassen. 

Ja til 1 kg fisk

Det er samtidig blitt kjent at regjeringen også vil innføre  en prøveordning hvor fisken kan holdes lenger på land før den settes i sjøen. 

- Dette er et godt tiltak som næringen støtter. Dette er noe FHL leverte et positive svar til da forslaget var på høring. Vi skulle også ønske at denne muligheten også gis til produksjon i lukkede anlegg i sjø og ikke bare på land, sier Andreassen.

Han legger til at FHL står gjerne til disposisjon med ytterligere informasjon, slik at myndighetene kan vurdere å ta saken opp til ny vurdering på et senere tidspunkt.

Les også: Prøveordning med større settefisk 20.12.2011