Opphever kostholdsråd for fisk og reker etter Full City-forliset

BAMBLE: På bakgrunn av nye undersøkelser opphever Mattilsynet kostholdsrådet for fisk og reker etter Full City-forliset i Langesund.

Mattilsynet fraråder publikum fortsatt fra å spise skjell fra området begrenset av Naverfjorden (Rakke) i Vestfold til Havøysundet (Arendal) i Aust-Agder.

Oppfølgingsundersøkelser utført av Havforskningsinstituttet på oppdrag fra Kystverket, og vurdert i et sjømattrygghetsperspektiv av Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES), viser at det er en betydelig nedgang i innholdet av stoffer som indikerer oljeforurensning.

Les også: Fant ikke forurenset fisk etter Full City 16.03.2010

De nye resultatene viste av fisken (torsk, sjøørret) og skalldyr fra kysten langs Telemark og Aust-Agder ikke inneholdt PAH og at fisken dermed ikke var forurenset av oljen fra ”Full City”.

Det er imidlertid fremdeles noe forhøyete nivåer av PAH i blåskjell. Sannsynligvis skyldes dette både oljen fra det havarerte skipet samt bidrag fra andre lokale kilder i området. Blåskjellprøvene var innsamlet fra fem lokaliteter langs kysten av Telemark i området som var svært tilgriset av olje fra havaristen, og fra fem referanselokaliteter i Aust-Agder.

På bakgrunn av de nye resultatene har Mattilsynet revidert kostholdsrådet etter Full City-forliset.

Revidert kostholdsråd

  • Mattilsynet opphever kostholdsrådet for fisk og reker.
  • Mattilsynet fraråder publikum å spise skjell fra området begrenset av Naverfjorden (Rakke) i Vestfold til Arendal (Havsø ysundet) i Aust-Agder.
  • Kostholdsrådet gjelder inntil videre og inntil undersøkelser viser at nivåene av PAH er redusert og vurderes som trygge.

Mattilsynet minner samtidig publikum om å sjekke om det er gitt kostholdsråd før det fangstes og spises fisk og sjømat fra områder påvirket av industriaktivitet. Blåskjellvarslet må alltid sjekkes. (se lenker i spalten til høyre).

På grunn av de relativt høye verdiene vurderes det som nødvendig å etablere en videre overvåkning og kontroll av PAH nivåer i blåskjell langs kysten. Kystverket og Mattilsynet vil samarbeide om å organisere gjennomføring av nye undersøkelser og den første vil bli foretatt allerede i mars-april 2010.

Relaterte artikler:

Bakgrunn

Lasteskipet Full City grunnstøtte ved Såstein ved Langesund i Telemark like etter midnatt fredag 31. juli 2009. Det lekket ut i alt ca 200m3 olje fra havaristen.

Mattilsynet gir råd til publikum om fangst og inntak av fisk og sjødyr i området som er forurenset etter oljeutslipp. Mat som omsettes skal være trygg og også overholde alle grenseverdier som er satt i regelverket. Alle virksomhetene som er involvert har et selvstedig ansvar for å sikre dette.

Når det gjelder fisk og sjømat som er fangstet til eget bruk, må fisker/konsument selv ta ansvaret for at maten er trygg. Mattilsynet gir råd til publikum om forurensede områder.

Fakta

  • PAH er en gruppe på flere hundre forskjellige kjemikalier som dannes under ufullstendig forbrenning av kull, olje og gass, eller annet organisk materiale som tobakk og grillet kjøtt.
  • Oljeutslipp kan føre til at fisk og sjømat forurenses med PAH
  • I følge en risikovurdering i EU kommisjonens vitenskaplige komité for mattrygghet er 16 av 33 evaluerte PAH forbindelser kreftfremkallende, og en av disse, benzo(a)pyren (BaP), blir brukt som indikator for tilstedeværelse og effekt av kreftfremkallende PAH i mat.
  • Øvre grenseverdier for BaP i fiskekjøtt er 2 mikrogram/kg. For røykt sjømat og krepsdyr er den øvre grenseverdien 5 mikrogram/kg, mens den for skjell er 10 mikrogram/kg.