Endrer reglene for samfiske

Samfiskeordningen for torsk, hyse og sei nord for 62 °N utvides, slik at eiere av to fartøy kan drive samfiske med egne fartøy.

Fiskeri- og kystdepartementet har bestemt at den eksisterende samfiskeordningen for fartøy med hjemmelslengde under 11 meter i fisket etter torsk, hyse og sei skal utvides, slik at eiere av to fartøy kan drive samfiske med egne fartøy. Etter endringen vil Fiskeridirektoratets regionkontor kunne gi dispensasjon fra aktivitetskravet, melder Fiskeridirektoratet.

Les også: Fiske etter torsk, hyse og sei i 2011 22.12.2010

– Gir større trygghet

– Ved å tillate samfiske legger man til rette for et driftsgrunnlag som gir økonomi til å være to fiskere også om bord på de minste båtene. Det bidrar til større trygghet under utøvelsen av fisket. I år som i fjor er også en del av ordningens formål å bidra til bedre lønnsomhet, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding fra Fiskeri- og kystdepartementet.

Samfiske innebærer at et fartøy kan fiske hele eller deler av en kvote som er tildelt et annet fartøy. Det andre fartøyet vil ikke ha adgang til å drive fiske så lenge samfisket pågår.

Adgangen til samfiske for fartøy med samme eier gjelder bare for fartøy med samme eier før 1. januar 2011. Dersom det blir en samfiskeordning også i 2012, vil denne skjæringsdatoen gjelde også da.

Krav til samfiske

 • Dersom samfiske foregår mellom fartøy med to ulike eiere er det et vilkår at eierne av begge fartøyene står om bord i fartøyet som fisker, og begge må underskrive landings-/sluttseddel.
 • Det er kun fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde under 11 meter som kan delta i samfiskeordningen for torsk, hyse og sei nord for 62°N. Fartøy med hjemmelslengde over 11 meter med strukturkvoter under 11 meter kan ikke delta i ordningen.
 • For å kunne delta i samfiskeordningen er det videre et vilkår at eieren av fartøyet har hatt adgang til å delta i fisket med et fartøy i 2009 eller 2010. Ved samfiske med egne fartøy, må eieren ha att adgang til å delta i fisket med to fartøy i 2009 eller 2010.
 • Adgangen til samfiske med seg selv gjelder kun for fartøy med samme eier før 1. januar 2011, eller fartøy som er kommet til erstatning for disse.
 • Med eier menes den som direkte, eller indirekte gjennom foretak, har hatt mer enn 50 prosent av eierandelene i fiskefartøyet registrert i merkeregisteret siden 12. februar 2010.
 • Det er ikke adgang til å delta i samfiskeordningen for 2011 med fartøy solgt for videre drift, og der Fiskeridirektoratet har mottatt søknad om ervervstillatelse etter 20. desember 2010.
 • Videre må hvert av fartøyene som deltar i samfiskelaget ha levert følgende minimumskvanta av torsk i ett av disse årene:
  • Hjemmelslengde under 7 meter: 4 tonn
  • Hjemmelslengde 7 – 7,99 meter: 5 tonn
  • Hjemmelslengde 8 – 8,99 meter: 6 tonn
  • Hjemmelslengde 9 – 9,99 meter: 7 tonn
  • Hjemmelslengde 10 – 10,99 meter: 8 tonn

Søknad om dispensasjon

Fiskeridirektoratets regionkontor kan dispensere fra aktivitetskravet. Det må i så fall sendes søknad med begrunnelse for hvorfor man ønsker dispensasjon.

Hvert fartøy kan kun drive samfiske med ett annet fartøy i 2011. Det er adgang til å veksle mellom samfiske og ordinært fiske. Det er også adgang til å veksle mellom hvilket fartøy som er aktivt og hvilket som er passivt i samfiskelaget. Fiskeridirektoratet skal i så fall ha melding om når samfisket opphører og når det tar til igjen, og om hvilket fartøy som til enhver tid er aktivt innenfor samfiskeordningen.

Innenfor hvert fartøys kvote bestemmer fartøyeierne hvordan fangster av torsk, hyse og sei skal fordeles (kvotebelastes) mellom de to fartøyene, og fordelingen kan være forskjellig for hver landing. Det skal fylles ut en landings-/sluttseddel for hvert av fartøyene i samfiskelaget som angir hvor mye av fangsten av torsk, hyse og sei som skal registreres på det enkelte fartøy. Fangster av andre arter registreres på vanlig måte på det fartøyet som fisker.

Påmelding

Det er ikke nødvendig å søke om å få delta i samfiskeordningen, men det er et krav at Fiskeridirektoratet mottar påmelding før fisket tar til. Meldingen må inneholde opplysninger om hvilke fartøy som skal samarbeide om fiske (samfiskelaget), hvilket av de som skal drive fiske (aktivt fartøy) og hvilket som ikke skal fiske (passivt fartøy), hvem som eier fartøyene, dato for når samfisket starter og når det skal opphøre, opplyser Fiskeridirektoratet.

Melding skal sendes til Fiskeridirektoratet FMC på telefaksnr: 55 23 82 76. Det er laget eget meldingsskjema til bruk for ordningen (se linken nedenfor).

Relaterte artikler