For mye dioksin i blåkveite

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) har ledet arbeidet med undersøkelser av fremmedstoffer i blåkveite.

Resultatene fra den siste undersøkelsen er nå publisert og viser at det er stor sannsynlighet for at et parti blåkveite fangstet nordvest for Trænabanken og på eggakanten utenfor Lofoten, vil overskride grenseverdiene for dioksiner og dioksinlignende PCB, og dermed ikke vil være tillatt å omsette, melder Mattilsynet.

Undersøkelsen er finansiert av Mattilsynet, Fiskeri- og Havbruksnæringens forskningsfond, Fiskeri og kystdepartementet og NIFES.

Prøveinnsamlingen foregikk i 2006-2008 og bare i de periodene det var tillatt å fiske. 30 - 55 fisk ble samlet inn fra til sammen 27 stasjoner. Totalt ble 1288 fisk undersøkt.

Overskridelser i enkelte fisk

Undersøkelsen viser at gjennomsnittsverdiene for hver av de 27 stasjonene var under tillatt grense for fremmedstoffene kvikksølv og dioksiner og dioksinlignende PCB.

I enkelte fisk ble det imidlertid påvist overskridelser av grenseverdiene.

Resultater og beregninger fra disse undersøkelsene, viser at det er stor sannsynlighet for at et parti blåkveite fangstet nordvest for Trænabanken og på eggakanten utenfor Lofoten, vil overskride grenseverdiene for dioksiner og dioksinlignende PCB.

Fisken vil dermed ikke være tillatt å omsette til forbruker, presiserer Mattilsynet.

Les også: – Forbudt å omsette blåkveite med dioksin 16.04.2010

Spesielt sårbare grupper (gravide og ammende) bør gjøre seg kjent med Mattilsynets kostholdsråd for fisk og sjømat som finnes på Matportalen, oppfordrer Mattilsynet.

– Med de basisundersøkelsene som NIFES nå gjennomfører, vil Mattilsynet få et solid grunnlag for sin forvaltning, sier Friede Andersen, seksjonssjef for seksjon for fisk og sjømat i Mattilsynet.

– Det prøvematerialet vi har hatt tidligere, har vært både begrenset og lite systematisk innsamlet. Vi ser derfor meget positivt på at det nå gjennomføres omfattende undersøkelser som gir oss en oversikt over fremmedstoffer i villfanget fisk. Dette vil også være en en fordel for alle forbrukere som spiser norsk sjømat, sier Andersen.

Mattilsynet understreker at alle aktørene i matkjeden har et selvstendig ansvar for at de produktene som omsettes er trygge. Mattilsynet bidrar til å sikre at aktørene tar dette ansvaret alvorlig gjennom både informasjons- og tilsynsvirksomhet.

– Kan generelt spise mer sjømat

Konsumet av fisk og annet sjømat i Norge skiller seg fra mange land både ved at konsumet er høyt, at andelen mager fisk er stor, og at vi spiser mer fisk som fiskepålegg på grunn av flere brødmåltider per dag.

– En samlet vurdering av de ernæringsmessige og toksikologiske forholdene konkluderer med at nordmenn generelt kan spise mer fisk, og at fiskekonsumet bør inkludere både mager og fet fisk, anbefaler Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM).