God sjømattrygghet med oppdrettsfisk

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) konstaterte lave nivåer av fremmedstoffer i oppdrettsfisk i 2009, og en nedgang for sum dioksiner.

NIFES har overvåket innholdet av fremmedstoffer i norsk oppdrettsfisk siden 1994, og har i dag rapportert om resultatet av prøver fra 2009.

Status for prøver samlet inn i løpet av 2009, viser lave nivåer av fremmedstoffer i ulike oppdrettsarter, og en nedgang for sum dioksiner og dioksinlignede PCB i oppdrettslaks.

Overvåkningen dokumenterer derfor god sjømattrygghet hos oppdrettsfisk, fastslår NIFES.

Generelt om kjemiske fremmedstoffer i oppdrettsfisk

Nivåene av fremmedstoffer i filet av oppdrettsfisk avspeiler i stor grad det fôret fisken får. Fiskefôret er regulert i krav som er gitt i EU direktiver og som Norge har sluttet seg til. Det betyr at EU og Norge har satt øvre grenseverdier for en rekke fremmedstoff som for eksempel dioksiner og dioksinlignende PCB og tungmetaller.

Mattilsynet har et eget overvåkningsprogram for fremmedstoffer i fiskefôr, hvor også fôringredienser er inkludert, samt et program der det undersøkes for rester av legemidler i oppdrettsfisk og innholdet av ulike miljøgifter.

Oppdrettslaks

Fremmedstoffer som PCB7 og tungmetaller i laksefilet har blitt overvåket i mer enn 10 år, mens dioksiner og dioksinlignende PCB er forholdsvis nye stoffer i overvåkningssammenheng og ble først inkludert  i 2004. 

Dokumentasjon av fremmedstoffer i laks kommer fra to kilder, den ene er fra NIFES sitt overvåkningsprogram, hvor enkeltfisk blir undersøkt, og hvor resultatene kan leses på NIFES’ søkbare database, mens den andre er relatert til Mattilsynets overvåkningsprogram knyttet til EU direktiv 96/23.

Gå til NIFES sin søkbare database her: Sjømatdata

Resultatene for fremmedstoffer i laksefilet for 2009 er lave sammenlignet med EUs grenseverdier der slike finnes.

Innholdet av dioksiner pluss dioksinlignende PCB i laksfilet er ca. 1/8 av EUs og Norges grenseverdi for lovlig omsetning av sjømat, fastslår NIFES.

Nivået av dioksiner pluss dioksinlignende PCB er tilsvarende det som finnes i feite fiskearter som makrell, NVG sild og Nordsjøsild, opplyser NIFES.

For PCB7 er det foreløpig ikke satt noen grenseverdier verken i Codex, EU,  eller Norge, men verdiene er lave og stort sett sammenlignbare med det som finnes i makrell, NVG sild og Nordsjøsild. For tungmetallene kvikksølv, kadmium og bly i prøver av oppdrettslaks fra 2009 viser innholdet, gitt som prosent av EUs og norske øvre grenseverdier på henholdsvis 6 prosent, 4 prosent, og 3 prosent.

Innholdet av sum dioksiner og dioksinlignende PCB og  PCB7 viser en nedgang, mens tungmetallene viser en stabil og lav trend, opplyser NIFES.

Oppdrettsørret

Oppdrettsørret er inkludert i Mattilsynets overvåkningsprogram og de resultatene som er funnet for fremmedstoffer i denne arten, er på nivå med det som er rapportert ovenfor for oppdrettslaks.

Oppdrettstorsk

Oppdrettstorsk er en mager art med et lavt fettinnhold og  nivåene av de organiske miljøgiftene som dioksiner og PCB i filet er ca 1/10 av de konsentrasjonene som finnes hos feite fiskearter som oppdrettslaks, makrell, NVG sild og Nordsjøsild, men tilsvarende de nivåene som finnes i villfanget torsk. Innholdet av tungmetaller i oppdrettstorsk  er tilsvarende det som finnes i villfanget torsk.

Legemidler i oppdrettsfisk

For å sikre at oppdrettsfisk til konsum ikke inneholder rester av lovlig bruke legemidler, inkludert lusemidler, i helseskadelige konsentrasjoner, eller rester av ulovlige legemidler, har Norge et kontrollsystem som er helt i samsvar med internasjonale retningsliner på området.

Systemet ble innført i Norge på slutten av 90 tallet og baserer seg på kontroll med og registrering av legemiddelbruk, etablering av tilbakeholdelsestider som sikrer at fisk ikke kan slaktes før etter en fastsatt tid etter avsluttet medisinering, og analytisk kontroll for rester av legemidler i oppdrettsfisk.

Les også: 

Overvåkningssystemet

Norge er gjennom internasjonalt regelverk forpliktet til å overvåke innholdet av ulike legemidler og miljøgifter i oppdrettsfisk. Disse reglene gjelder også alle andre matvareproduserende husdyr og produkter fra disse. Mattilsynet har ansvaret for prøvetakingen, mens NIFES utfører anlysene og står for rapportering av oppdrettsfisk.

Systemet blir overvåket og revidert av EFTA sitt overvåkingsorgan (ESA). For 2009 utgjorde prøveomfanget materiale fra om lag 9.000 oppdrettsfisk.
 
Relaterte artikler: