Ny miljøstatus for sjømat fra Bergen

Torsk og annen fisk fra sjøområdene ved Bergen. Foto: Havforskningsinstituttet

Noen kostholdsråd kan bli revidert etter nye analyser av sjømat.

Undersøkelser av fisk og annen sjømat viser at innholdet av miljøgifter er lavere lenger ut i Bergen byfjord enn i Bergen havn. Det har vært liten eller ingen nedgang i nivåene av enkelte miljøgifter over tid. De nye analysene viser at det kan være grunnlag for å revidere noen kostholdsråd, mens andre trolig bør opprettholdes.

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) har undersøkt innholdet av miljøgifter i ulike fiskearter, krabbe og blåskjell fra Bergen byfjord og Bergen havn.

Undersøkelsen omfatter to prosjekter og er gjort på oppdrag fra Fylkesmannens miljøvernavdeling i Hordaland: «Utvidet kostholdsrådsundersøkelse Bergen Byfjord 2009», og Mattilsynet: «Kostholdsrådsundersøking, fritidsfiske Bergen, 2008-2009», opplyser NIFES i en pressemelding.

Hensikten med undersøkelsene er å gi nye data om miljøgifter i fisk, slik at de rette instanser kan vurdere tiltak for å redusere forurensingspåvirkning og eventuelt å revidere kostholdsråd. De undersøkte områdene er merket 1 (Bergen havn) og 2-10 (Bergen byfjord) i kartet under.

Lite av miljøgifter i ulike typer torskefisk og blåskjell

Tidligere har Mattilsynet gitt et kostholdsråd for gravide og ammende der de frarådes å spise fiskefilet fra mager fisk fra bestemte områder i Bergen havn. Den gangen var få magre fiskearter undersøkt, men nå er flere arter studert slik som torsk, sei, lyr, kviting, hyse og lange. De nye undersøkelsene viser et generelt lavt nivå av fremmedstoffer i disse fiskeartene fra alle de undersøkte områdene. Unntaket er konsentrasjoner av kvikksølv i torskefilet fra Eidsvågen nord for Bergen sentrum, som er over den verdien matmyndighetene bruker ved innførsel av kostholdsråd til gravide og ammende. Tidligere er høye nivåer av kvikksølv funnet i brosme og lange nær Bergen sentrum og noe forhøyede verdier er funnet i torsk.

Bortsett fra området rundt Åstveittangen og for torsk i Bergen havn, kan det være grunnlag for å revurdere gjeldende kostholdsråd for mager fisk fra de undersøkte områdene.

For blåskjell var konsentrasjonene av miljøgifter lave i alle undersøkte områder. Unntaket er området Sotra Nord- Askøy ved Ramsøy, som kan tyde på at det her er en lokal forurensningskilde.

Høye nivå av miljøgifter i fiskelever

Analyseresultatene av fiskelever viser høye nivåer av miljøgifter som dioksiner og dioksinlignede PCB. Det eksisterer et kostholdsråd for fiskelever generelt, og de nye undersøkelsene gir ikke fra NIFES sitt ståsted grunn for å revurdere eksisterende kostholdsråd.

Kostholdsråd for krabbe, brosme og ål kan bli revurdert

De nye analyseresultatene gir et økt kunnskapsgrunnlag når det gjelder innhold av miljøgifter i sjømat som brosme, ål og krabbe i Byfjordområdet ved Bergen. Disse gir et godt grunnlag for eventuelt å revurdere yttergrensene for kostholdsråd, det vil si hvor langt ut fra Bergen havn eksisterende kostholdsråd knyttet til brosme, ål og brunmat fra krabbe skal gjelde, opplyser NIFES..

Det eksisterer for øvrig et landsdekkende kostholdsråd for brunmat i krabbe, hvor gravide frarådes å spise brunmat.

Artikkelen fortsetter under kartet.
Følgende områder er merket i kartet: 1=Bergen havn, 2=Askøy-Åsane, 3=Nordhordlandsboren, 4=Askøy-Meland, 5=Sotra Nord-Askøy, 6=Grimstadfjorden, 7=Nordåsvannet, 8=Sotra Sør-Hjellestad, 9=Kollevåg, 10=Flesland. Kart: HavforskningsinstituttetFølgende områder er merket i kartet: 1=Bergen havn, 2=Askøy-Åsane, 3=Nordhordlandsboren, 4=Askøy-Meland, 5=Sotra Nord-Askøy, 6=Grimstadfjorden, 7=Nordåsvannet, 8=Sotra Sør-Hjellestad, 9=Kollevåg, 10=Flesland. Kart: Havforskningsinstituttet

Prøver ble tatt av følgende arter:
•  Filet- og leverprøver fra torsk (Gadus morhua) *
•  Filet- og leverprøver fra sei (Pollachius virens)**
•  Filet- og leverprøver fra lyr (Pollachius pollachius)**
•  Filet og leverprøver fra hvitting (Merlangius merlangus) **
•  Filet og leverprøver fra hyse (Melanogrammus aeglefinus)**
•  Filet fra brosme (Brosme brosme) *
•  Filet fra lange (Molva molva) *
•  Filet fra ål (Anguilla anguilla) *
•  Brunmat fra taskekrabbe (Cancer pagurus) *
•  Hel innmat fra samleprøver av blåskjell (Mytilus edulis)*

* Arter/prøver tatt i områder merket på kartet 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
** Arter/prøver tatt i områder merket på kartet 1, 3, 4, 5, 8.

Artene ble valgt fordi de er spesielt utsatt for akkumulering av visse typer miljøgifter samtidig som de representerer ulike typer sjømat.