VKM presiserer om marine oljer

Det ikke er motsetninger mellom konklusjonene i de to risikovurderingene av marine oljer til humant konsum som VKM har publisert i 2011, presiserer VKM.

– Det er to helt forskjellige problemstillinger som er besvart i de to vurderingene, og vurderingene er derfor basert på forkjellig litteraturgrunnlag.

Det skriver Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) i et notat om sammenhengen mellom konklusjonene i de to rapportene.

Helseeffekter av omega-3 fettsyrer

I den første rapporten, som ble publisert i juni 2011, konkluderer VKM med at inntaket av omega-3 fettsyrer i kosttilskudd og berikede matvarer ikke utgjør noen risiko for negative helseeffekter, og at positive helseeffekter kan oppnås.

Les også: Vurderte effekter av omega-3 fettsyrer 29.06.2011

Helseeffekter oksidasjonsprodukter (harskningsstoffer) i fiskeolje

I den andre rapporten, publisert i oktober 2011, viser VKM til at det finnes få publiserte vitenskapelige studier av hvilke effekter oksidasjonsprodukter (harskningsstoffer) har på menneskers helse.

Siden man ikke vet nok om effekter på mennesker eller hvor mye harskningsstoffer folk får i seg gjennom omega-3 kosttilskudd basert på fiskeolje, er VKM noe bekymret for hvilke negative helseeffekter langtidsinntak av harskningsstoffer i kosttilskudd kan ha på mennesker.

Les også: Vurderer strengere krav til marine oljer 22.10.2010

Les også: Risikovurdering av harsk fiskeolje 21.10.2011

Notat om sammenheng mellom risikovurderingene

I etterkant av publiseringen, har det blitt stilt spørsmål om konklusjonene i de to vurderingene er motstridende, opplyser VKM. Hovedkomiteen i VKM har derfor utarbeidet et notat for besvare spørsmål knyttet til sammenhengen mellom konklusjonene i de to rapportene. Fisk.no gjengir her hovedinnholdet i notatet:

Bakgrunn for risikovurdering av marine oljer

I 2008 ba Mattilsynet VKM om en større risikovurdering av marine oljer til humant konsum. I korthet så Mattilsynet et behov for kunnskap om de ulike trinnene i produksjonen av marine oljer til humant konsum og hvilken risiko eventuelle nedbrytningsstoffer og oksidasjonsprodukter i sluttproduktet utgjør (del 1), hvilken risiko og nytte vi har av omega-3 fettsyrer i kosttilskudd og berikning (del 2) og en samlet vurdering av helsemessige fordeler og ulemper ved marine oljeprodukter (del 3).

Mattilsynet orienterte i bestillingen om at de ville avvente resultatene fra del 1 og del 2 før de eventuelt vurderte behov for å bestille del 3 av VKM. På møte i Hovedkomiteen i september 2008 ble det bestemt at ansvaret for alle tre delene av risikovurderingen om marine oljer skulle ligge i Hovedkomiteen.

Hovedkomiteens vurdering

Hovedkomiteen har det siste året sluttbehandlet del 1 og del 2 av risikovurderingen av marine oljer. Begge vurderingene har blitt grundig behandlet på flere møter. Hovedkomiteen kan ikke se at det er motsetninger mellom konklusjonene til del 1 og del 2.

Del 1 er en vurdering av hva som dannes av nedbrytningsstoffer og oksidasjonsprodukter i marine oljer gjennom hele produksjonsprosessen, fra råolje til ferdig produkt og i hvilken grad disse fjernes ved de ulike raffineringstrinnene i produksjonen. Videre vurderes mulighet for eksponering for oksidasjons- og nedbrytningsprodukter og mulig helserisiko forbundet med eksponering. Mulig risiko knyttet til oksidasjons- og nedbrytningsprodukter er ikke vurdert i Del 2.

I del 2 vurderes negative og positive helseeffekter knyttet til inntak av ulike mengder omega-3 fettsyrer, og det er eksplisitt presisert i vurderingen (på side 18) at harske oljer ikke er tema for del 2.

Det er følgelig to helt forskjellige problemstillinger som er besvart i de to vurderingene, og vurderingene er derfor basert på forskjellig litteraturgrunnlag. Del 1 handler om å vurdere risiko knyttet til eventuelle helseskader pga. forurensninger dannet i produktene, mens del 2 gjelder selve omega-3 fettsyrene – helsemessig nyttig mengde og mengder som kan innebære risiko for helseskader.

Det har blitt stilt spørsmål ved om ikke eventuelle negative helseeffekter av nedbrytningsstoffer og oksidasjonsprodukter i fiskeoljer ville bli avdekket i gjennomgang av studiene som inngår i del 2 (helseeffekter fra omega-3 fettsyrer).

Litteraturen som del 2 er basert på omtaler ikke mulig innhold av nedbrytnings- og oksidasjonsprodukter. Den omhandler effekter av omega-3 fettsyrene som sådan. Hovedkomiteen mener at mulige negative effekter av nedbrytnings- og oksidasjonsprodukter ikke blir avdekket i studiene som ligger til grunn for del 2 fordi:

  • De fleste av studiene i del 2 er intervensjonsstudier utført på pasientgrupper for å vurdere mulige positive helseeffekter av omega-3 fettsyrer, og er ikke designet for å avdekke negative helseeffekter.
  • Produktene som er benyttet i mange av studiene i del 2 er registrerte legemidler med antatt strengere kvalitetskrav enn det som er gjeldende for kosttilskudd (antatt lavere innhold av nedbrytningsprodukter).
  • Del 2 har ikke spesielt sett etter mulig skadelige effekter av nedbrytningsprodukter.

Den nye studien med konsum av harske fiskeoljer hos friske personer, som ble presentert på FHL Marings 7. Fagdag torsdag 24. november 2011, inngår naturlig nok verken i del 1 eller 2 da disse er basert på tilgjengelig litteratur før den aktuelle studien ble publisert, påpeker VKM. Uansett mener Hovedkomiteen at det, som påpekt i del 1, foreligger store mangler i datagrunnlaget for å kunne vurdere mulig helseskadelige effekter av nedbrytnings- og oksidasjonsproduktene i fiskeolje.

Som påpekt i vurderingens del 1, er dyr og mennesker fra naturens side utstyrt med mekanismer som gjør at vi ikke spiser mat som lukter/smaker harskt. De fleste personer vil av den grunn ikke spise harske fiskeoljer. ”Innpakking” av marine oljer i kapsler, eventuelt mikrokapsler i beriket mat vil omgå denne mekanismen.