Harske oljer har helseeffekt

Hvor avgjørende er kvaliteten på omega-3 i kosttilskudd for å få positiv helseeffekt? Nofima har testet både høykvalitetsoljer og harske oljer på menneskeceller og fiskeceller i kultur.

Omega-3 har som kjent svært gunstige effekter på helse. De fremste kildene er fet fisk eller kosttilskudd. Men hvor mye selve kvaliteten på kosttilskuddet har å si for den gunstige effekten, vet vi lite om.

Bente Ruyter fra Nofima har ledet forskningen, som er gjort på oppdrag fra stiftelsen RUBIN, melder Nofima.

– Vi har brukt etablerte cellesystemer fra menneske og fisk, og sett hvordan helsemarkører i cellene reagerer når de blir utsatt for harske oljer. Vi ser effekt på veldig mange helserelaterte faktorer, sier Ruyter.

Les også: Behov for bedre analyseverktøy 20.09.2010
Les også: Den store fiskeoljetesten 12.03.2010

Har kartlagt effekter på helsemarkører

Primærceller fra laks og cellelinjer fra menneske har blitt benyttet som modellsystem for å studere effekter av oljekvaliteter/oksidasjonsgrad på helsemarkører.

Innledende forsøk viste at celler i kultur er et nyttig verktøy for å studere effekter av ulike oljekvaliteter på helsemarkører. Forsøkene med primære leverceller fra laks viste at celler dyrket i et medium tilsatt oljer med økende oksidasjonsgrad, viste en økning i enzymaktivitet av den intracellulære antioksidanten SOD ved lav oksidasjonsgrad av oljen, mens høy oksidasjonsgrad førte til reduksjon i enzymaktiviteten til SOD og økning i nivå av sekundære oksidasjonsproduktet (MDA). Økende oksidasjonsgrad av oljer førte også til økt oksidasjon av cellemembran lipider og tendens til tap av membranfosfolipider. Økt oksidasjonsgrad gav økende utrykk av stressresponsgenene GRP 78 og ATF 6, antioksidanten GPX og den inflammatoriske markøren NFκB.

Økt konsentrasjon av de enkelte oljer og også økt harskningsgrad førte til økt grad av lipidperoksidering i humane Caco-2 celler (kreftcellelinje).

Foreløpige resultater antyder at alle oljekvaliteter som ble testet hadde en hemmende effekt på celledelingen, men gode oljer med lav oksidasjonsgrad, hadde en større hemmende effekt på celledelingen enn oljer med høy oksidasjonsgrad.

For å studere effekten av oksiderte oljer på inflammasjonsresponsen ble det benyttet en human monocyttcellelinje som er stabilt transfektert med en NF-κB-luciferase reporterkonstrukt. Doserespons kurven antyder at økende oksidasjonsgrad gir en svak økning i NF-κB aktivitet i monocytter. Men denne økningen er såpass svak at den antagelig ikke har noen skadelig effekt.

Resultatene viste også at responsen i celler til en stor grad er avhengig av hvorledes oljesubstratene presenteres for cellene og hvorledes de er behandlet forut for forsøkene.

Gode oljer hemmer kreftutvikling

I menneskecellene ser vi at gode oljer i større grad hemmer kreftcelleutvikling og uttrykk av betennelsesmarkører enn harske oljer.

– Resultatene fra cellestudiene gir indikasjoner på hvilke stoffer som kan ha betydning for mennesker, men graden av påvirkning er usikker, sier Ruyter.

I fiskeceller førte harske oljer til økt uttrykk av betennelsesmarkører og økt cellemembranskade. De påvirket også cellenes eget antioksidantsystem.

Betydning for human helse?

– Tidligere sammenlignende studier viser at våre cellesystem er svært gode modeller for organismen de kommer fra. Det er likevel for tidlig å si at effektene vi har funnet på cellenivå, kan overføres til menneske og fisk, sier Ruyter.

Det trengs derfor mer omfattende humane studier for å si noe om hvorvidt inntak av harske marine oljer har noe å si for helsen vår. Det er planlagt studier for å teste ulike oljekvaliteter på relevante pattedyr og menneske, for å bekrefte eller avkrefte funnene på cellene.

– Det er viktig at folk fortsetter å ta omega-3 tilskudd dersom de ikke får nok gjennom inntak av fet fisk, poengterer Ruyter.

Nofima og samarbeidspartnere innen forskning og industri har søkt Forskningsrådet om å etablere et Senter for Innovasjonsdrevet Forskning innen marine oljer.

Les mer
Lite oksiderte omega-3 oljer og potensielle helsefordeler - Rapport nr. 196 (pdf)